افق روشن
www.ofros.com

صدور حكم سنگین ٢ سال زندان برای خسرو بوكانی فعال كارگری


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                      پنجشنبه ١٠ تیر ١٣٨٩


صدور حكم سنگین ٢ سال زندان برای

خسرو بوكانی فعال كارگری و عضو هیئت اجریی كمیته هماهنگی

خسرو بوکانی ، فعال کارگری و عضو هیات اجرایی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به دوسال زندان محکوم شد.
شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه ، حکم دو سال زندان، به اتهامات واهی و همچنین عضویت در کمیته هماهنگی را در روز دوشنبه ٧/٤/١٣٨٩ به وی ابلاغ کرد. لازم به توضیح است كه ین حكم تا ٢٠ روز از زمان صدور آن قابل تجدید نظر در محاكم تجدید نظر استان میباشد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، احضار و دستگیری کارگران و فعالین کارگری و دیگر فعالین اجتماعی را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به این گونه اقدامات ضد کارگری و غیر دمکراتیک است. ما از همه تشکل ها و نهاد های کارگری و تمامی انسانهای عدالت طلب می خواهیم که به این فشار ها و روش های سرکوب گرانه اعتراض کرده و خواستار آزادی همه کارگران و فعالین کارگری شوند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٧ تیر١٣٨٩