افق روشن
www.ofros.com

هشدارهای پزشكی دربارۀ شرایط جسمانی نجاتی به دادگاه شوش اعلام شد


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                            سه شنبه ١٧ آبان ماه ١٣٩٠

بر اساس خبر ارسالی به كمیتۀ هماهنگی، روز سه‌شنبه ١٧ آبان‌ ماه ١٣٩٠ یكی از اعضای خانواده ی علی نجاتی مدارك پزشكی و هشدارهای پزشكان درمورد عواقب خطرناك ایجاد فشار برعلی نجاتی را به اجرای احكام دادگاه شوش تسلیم كرد.
در صورت مجبور كردن علی نجاتی به تحمل حبس، احتمال سكته ی قلبی وعواقب شدید پزشكی برای او بسیار بالاست.گرفتگی عروق، التهاب دریچه‌ی میترال، اجبار به استفاده از انواع داروها و ضرورت استفاده از رژیم غذایی، از جمله دلایلی است كه به هیچ عنوان امكان تحمل حبس برای علی نجاتی را مقدور نمی كند.
نجاتی خود نیز شخصاً روز شنبه برای تسلیم مدارك پزشكی اش به دادگاه مراجعه خواهد كرد و در صورت عدم توجه مقامات قضایی به وضعیت وی و محبوس كردن او، تمامی عواقب امر متوجه مقامات قضایی خواهد بود و آنان باید مسئولیت هرگونه اتفاق برای نجاتی را بر عهده گرفته و پاسخگو باشند.
كمیته ی هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری با محكوم كردن حكم زندان یك ساله به بهانه‌ی اتهامات واهی و تكراری برای نجاتی، ضمن این كه خواستار بسته شدن فوری پرونده ی وی است، اعلام می نماید در صورت محبوس كردن علی نجاتی و یا پیش‌آمدن هرگونه عواقب و مشکل جسمی برای او از اقدام به اعلام هرگونه فراخوان به كارگران و تشكل های كارگری در ایران و سراسر جهان برای اعتراض و نیز از انجام هرگونه اقدام لازم برای دفاع از این نماینده‌ی كارگران نیشكر هفت تپه فروگذار نخواهد كرد.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

سه شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۰