افق روشن
www.ofros.com

حکم ۵ سال زندان بهنام ابراهیم زاده تایید شد


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                   شنبه ٧ آبان ماه ١٣٩٠

بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی، حکم ۵ ساله ی زندان برای بهنام ابراهیم زاده فعال حقوق کودک و فعال کارگری توسط شعبه ی ٣٦ دادگاه تجدید نظر در تهران تایید شد.
بهنام ابراهیم زاده بیش از ١٦ ماه است که به دلایل واهی دستگیر و متهم شده در حالی که هنوز هیچ ادله ای مبنی بر اتهام وی به او و وکیلش ارائه نشده است.
بهنام ابراهیم زاده هم اکنون در بند ٣۵٠ زندان اوین با چند بیماری دست به گریبان است و علاوه بر آن چندین هفته است او و زندانیان دیگر از امکان استحمام با آب گرم نیز محروم شده اند.
لازم به ذکر است که بهنام پیشتر به ٢٠ سال زندان محکوم شده بود که به دلیل اشتباه مسلم شعبه ای که رای را صادر کرده بود حکم در شعبه ی دیگری به ۵ سال حبس تعزیری تبدیل شده و گمان می رفت توسط شعبه ی تجدید نظر حکم زندان وی به کلی شکسته شده و برای او حکم برائت صادر کنند اما آخرین خبرها حاکی از صدور ۵ سال حکم زندان است.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن این حکم غیر انسانی و ضد کارگری، خواهان اعتراض تمامی کارگران و تشکل ها و نهاد های کارگری به اين حكم بوده و بار دیگر قویا احکام صادره علیه کارگران و فعالین کارگری را محکوم می کند.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارکری

جمعه ۰۶ آبان ۱۳۹۰