افق روشن
www.ofros.com

بیکاری ٦٠ نفر از کارگران کارخانه قند موکریان در مهاباد


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                               چهارشنبه ١۴ دی ماه ١٣٩٠

کارخانه قند موکریان واقع در شهرک صنعتی مهاباد دارای ٨۵ الی ٩٠ کارگراست که در دو شیفت کاری مشغول به کار می باشند.
بیش از یک هفته است که تعداد ٦٠ نفر از کارگران کارخانه به بهانه نبود شکر از کار اخراج گشته و بیکار شده اند ومتاسفانه این کارگران بصورت روز مزد و آن هم روزانه مبلغ ١١٢٠٠ تومان در یافت می کنند و از شرایط و ضوابط قانون کار و مزایای کارگری اعم از بن کارگری و سنوات نیز هیچ خبری نیست . اداره کار و بازرسین نیز هیچ گونه پیگیری قانونی انجام نمی دهند تا حدی که به گفته یکی از کارگران ، مدیریت کارخانه مزبور در قبال آسیب ها و سوانح ناشی از کار برای کارگران هیچ گونه تعهدی را نپذیرفته و برده وار کارگران را استثمار می نماید.
همین حقوق ناچیز و روز مزد نیز بیش از سه ماه است که به کارگران پرداخت نشده و در شرایط سخت و طاقت فرسا مشغول به کار می باشند ، متاسفانه امنیت شغلی در آنجا معنایی ندارد چون کارفرما به میل خود و با توجه به شرایط و منفعت خویش کارگری را اخراج و یا به سر کار می آورد.
کارگران عنوان می کنند که در داخل محیط کارخانه برای تعداد ٨۵ الی ٩٠ نفر از کارگران مکانی مناسب جهت استراحت وجود ندارد . همچنین کارگران باید کلیه هزینه مواد خوراکی و ایاب و ذهاب را بعهده بگیرند این در حالی است که هرکارگر با دریافت مبلغ ذکر شده و کسر خرج روزانه اش دیگر چیزی برایش باقی نمی ماند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١۴ دی ١٣٩٠