افق روشن
www.ofros.com

مرخصی ١٠ روزه علی نجاتی به دلیل شرایط بد جسمانی


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                            پنجشنبه ٢٨ اردیبهشت ١٣٩١

بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی، علی نجاتی كارگر و عضو هیات مدیره ی سندیكای كارگران نیشكر هفت تپه به دلیل وضعیت بد جسمانی امروز چهارشنبه مورخ ٢٧/۲/۱۳۹۱ جهت مراجعه به پزشک و پیگیری معالجات به مدت ١٠ روز به مرخصی فرستاده شده است.
لازم به یادآوری است که شرایط جسمانی علی نجاتی به گونه ای است که هر روز زندان برای وی خطر جسمانی و سکته را در بر دارد، اما مسئولین علیرغم تایید پزشکی قانونی و پزشک معالج وی از آزادی کامل وی جلوگیری کرده اند. كمیته ی هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری، مسولیت ِهرگونه عواقب ناشی از نگه‌داری نجاتی در زندان را مستقیما متوجه مقامات قضایی و مسوولان زندان می‌داند و خواهان آزادی فوری علی نجاتی است.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۲٧ اردیبهشت ۱۳۹۱