افق روشن
www.ofros.com

گزارش برگزاری کارگاه ٢۵ نوامبر (روز جهانی نفی خشونت) در سنندج


کمیتۀ‌ هماهنگی برای کمک                                                                                  یکشنبه ٦ آذر ماه ١٣٩٠

کارگاه با بیان تاریخچه ی نامگزاری ٢۵ نوامبر (جمعه ۴/٩/١٣٩٠) شروع و با نمایش تصاویری سنگسار و یک دقیقه سکوت به یاد خواهران میرابل و تمامی مبارزان نفی خشونت ادامه یافت.
سکوت با خواندن شعر شکسته شد و با سخنرانی در مورد خشونت، انواع آن، زمینه و بسترهای به وجود آورنده ی آن و راهکارهای ممکن برای مقابله با این پدیده ادامه یافت.
همچنین نمایشی در راستای موضوع کارگاه اجرا و که با استقبال گسترده ی شرکت کنندگان مواجه شد. در پایان بیانیه ی نفی خشونت علیه زنان خوانده شد و کارگاه با توزیع بروشور به اتمام رسید.

کمیتۀ‌ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

٦ آذرماه ١٣٩٠

بروشور (١) اینجا   کلیک کنید.
بروشور (٢) اینجا   کلیک کنید.