افق روشن
www.ofros.com

کارگران پرریس در مقابل اداره کار سنندج دست به تجمع زدند

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                          پنجشنبه ٣٠ مهر ۱٣٨٨

روز چهارشنبه ٢٩ مهر ماه ١٣٨٨، کارگران پر ریس سنندج در اعتراض به حکم جدید اخراج از طرف کارفرما و برای بر رسی خواست خود به اداره کار سنندج مراجعه و دست به تجمع زدند.
کارگران پر ریس در راستای این امر در همان روز به استانداری سنندج جهت پیگیری مطالبه خود مراجعه نمودند.
کار فرمای شرکت پر ریس در حدود ١٢ ماه پیش دست به اخراج ٣۵ نفر از کارگران پر ریس زده بود که با اعتراض ١١ ماه این کارگران روبرو شد و نهایتا کار فرمای پر ریس ناچار شد بعد از رای دیوان عدالت اداری و پیگیری و مبارزه کارگران ، با کارگران قرار داد ٩۵ روز منعقد نماید. کارفرمای پر ریس در تاریخ ٢٨ مهر ماه با اتمام پایان قرارداد از ٣۵ نفر تعداد ٢٣ نفر از کارگران را مجدداَ اخراج نموده است.
ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری این اقدام ضد کارگری کارفرما و میز حمایت اداره کار از وی را محکوم کرده و خواستار آن هستیم که کارگران با حمایت همه جانبه دیگر بخش ها و با اتحاد عمل دیگر کارگران به سر کار های خود باز گردند.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

چهارشنبه ٢٩ مهر ١٣٨٨

www.komitteyehamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com