افق روشن
www.ofros.com

کارگران شرکت ریسندگی پرریس ٨ ماه است حقوق نگرفته اند


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                     جمعه ١۵ بهمن ١٣٨٩

به دنبال اخراج اکثر کارگران شرکت ریسندگی پرریس در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌های معوقه طی سالهای ٨٨-٨٦ و استخدام نیروهای جدید با تدابیر شدید و گزینشی، اما همچنان کارگان این شرکت با مشکل پرداخت نشدن حقوق از طرف کارفرما مواجه هستند. کارگران شاغل از ابتدای سال ٨٩ حدود ٨ ماه حقوق دریافت نشده دارند و تسویه حساب کارگران اخراجی سال ٨٨ هنوز پرداخت نگردیده است.این در حالی است که بارها و بارها کارگران اخراجی و شاغل این کارخانه به اداره کار،دادگستری و مراجع دیگر شکایت نموده اند ولی متاسفانه تا به امروز مراجع قانونی و قضائی سکوت اختیار کرده و به مشکلات این کارگران رسیدگی نکرده اند .

" کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری "

١۵/١/ ٨٩