افق روشن
www.ofros.com

پدرام نصر اللهی بازداشت و روانه زندان شد


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                  پنجشنبه ٢۵ آبان ١٣٩١

به گزارش رسیده، امروز چهارشنبه ۲۴/٨/٩١ «پدرام نصراللهی» فعال کارگری و عضو کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری پس از مراجعه به دادگاه بازداشت شد. وی جهت گذراندن حکم ۱۹ ماه زندان صادره، که در دادگاه تجدید نظر تایید شده بود، روانه زندان مرکزی سنندج شد.
کمیته ی هماهنگی ضمن محکوم کردن بازداشت پدرام نصرالهی، خواهان آزادی بی قید و شرط وی و همه کارگران و فعالان دربند می باشد.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۲۴ آبان ۱۳۹۱