افق روشن
www.ofros.com

شکایت ١٨ نفر از کارگران کارخانه آجر پزی شل


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                  پنجشنبه ٢ شهریور ١٣٩١

بر اساس گزارش رسیده، ١٨ نفر از کارگران کارخانه آجر پزی شل که سال گذشته اخراج شده بودند پس از ماهها پیگیری مداوم سرانجام به سر کارهای خود باز گشتند. اما روز چهارشنبه، تنها پس از گذشت تنها چند روز از شروع به کار مجدد این کارگران، باز هم مسئولین کارخانه با همکاری رییس اداره کار و استانداری و... قصد دارند به بهانه های واهی آنها را مجددا اخراج کنند. به طوری که در مدت این چند روز به هیچ یک از این کارگران غذای کارگاه تعلق نگرفته و یا آنها را که هر کدام بین ١۵-١٠ سال سابقه کار دارند مجبور ساخته اند زیر آفتاب سوزان آجرهای ناسالم و ضایعات را جدا کنند.
لازم به ذکر است که این کارگران شکایت نامه ای را که گزارشی است از شرایط نامناسب کاری خود به اداره کار استان کردستان در سنندج تحویل داده اند.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۱