افق روشن
www.ofros.com

اخراج ١١٠ نفر از کارگران شرکت اسید سیتریک کرمانشاه

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                        دوشنبه ۱٨ آبان ۱٣٨٨

شرکت کیمیای غرب گستر، وابسته به شرکت سرمایه گذاری اسید سیتریک کرمانشاه، مدتهاست ١١٠ نفر از کارگران خود را اخراج کرده است.
این شرکت در اوایل سال جاری به شرکت شستا( شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی ) واگذار گردید. این معامله در حالی انجام گرفته که از مهر سال گذشته تاکنون حقوق کارگران پرداخت نشده و شرکت شستا در اولین اقدام خود، تعداد ١١٠ نفر از کارگران را اخراج کرد. این کارگران در سال های ٨٢ و ٨٣ به صورت قرار دادی یک ساله به کار گرفته شده بودند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٧/٨/٨٨

www.komitteyehamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com