افق روشن
www.ofros.com


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                   یکشنبه ٢٣ آبان ١٣٨٩


تایید حکم زندان، آزاد منیر نیا

بنابر خبر رسیده به کمیته هماهنگی ، آزاد منیر نیا از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های در تاریخ ٢٣/٨/٨٩ به شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج احضار گردید.
پس ازمراجعه به دادگاه انقلاب سنندج به وی اعلام شد که حکم چهار ماه زندان تعزیری وی در دادگاه تجدید نظر استان تایید شده و حکم قطعی بوده و هیچ اعتراضی بر آن وارد نمی باشد.
اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری حکم صادره برای این فعال کارگری، آزاد منیر نیا، عضو کمیته هماهنگی را محکوم کرده و همچنین خواهان آزادی بدون قید و شرط تمامی کارگران و فعالین کارگری در بند می باشیم . ما بار دیگر اعلام میداریم که احضار، بازداشت و محاکمه فعالین کارگری آنان را از پیگیری خواست ها و مطالبات برحق کارگران بازنخواهد داشت .

٢٣ آبان ١٣٨٩

-----------

بازداشت یکی دیگر از اعضای کمیته هماهنگی در شهر نقده

بنابر خبر دریافتی ، روز پنچ شنبه مورخ ٢٠/٨/٨٩، عمر اسماعیل پور یکی دیگر از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در شهرستان نقده از طرف حفاظت سپاه پاسداران احضار و بازداشت شد و تا کنون خبری از وی دردست نیست . این در حالی است که دو تن از اعضای دیگر کمیته به نامهای صدیق خسروی و ابراهیم اسماعیل پور نیز پس از باز داشت در روز دوشنبه ١٧ مهر ماه ، در روز پنج شنبه ٢٠/٨/٨٩ به زندان مرکزی نقده منتقل شدند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن دستگیری اعضای کمیه هماهنگی ، از همه کارگران، تشکل ها و نهادهای کارگری می خواهد که در مقابل چنین اقدام هایی که حتی حقوق اولیه بشر را پایمال می کند، ساکت نشوند و برای آزادی همه کسانی که در دفاع از داشتن حق زندگی و حقوق انسانی برابر در زندان بسر می برند، تلاش کنند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٢ آبان ١٣٨٩