افق روشن
www.ofros.com

تشدید بیماری رضا شهابی و اعمال فشارهای روحی بر وی


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                     شنبه ٢٠ شهریور ١٣٨٩

بر اساس خبر رسیده به کمیته هماهنگی ، رضا شهابی کارگر زندانی که از تاریخ ٢٢ خرداد ٨٩ در زندان اوین و در بند امنیتی ٢٠٩ محبوس است اکنون از نظر جسمی در شرایط بسیار وخیمی به سر میبرد.
رضا شهابی کارگر شرکت واحد تهران و از اعضای هیات مدیره ی سندیکای کارگران این شرکت ، که در دوره ی مرخصی پزشکی ، توسط نیروهای امنیتی ربوده شده بود ،اکنون از درد بسیار شدید در نواحی کمر،دست و گردن رنج میبرد و هیچ گونه مراقبت پزشکی و درمانی از وی به عمل نمی آید.علاوه بر این وی که در اثر حبس در بند های انفرادی و فشار های مختلفی که بر وی وارد آمده است دچار ناراحتی گوارشی شده است ، برای درمان تنها ازقرص های معمول مسکن که به وی داده می شود استفاده می کند.
رضا شهابی پس از یک ماه بازجویی های مداوم ،از تاریخ ٢٢ تیرماه تا کنون(و در حدود دو ماه ) هیچ جلسه ی بازجویی نداشته است و برای اعمال فشار روحی به وی تنها به او گفته شده که باید اتهامات وارد شده توسط بازجو های وزارت اطلاعات را بپذیرد.عدم تسلیم رضا شهابی و رد هرگونه اتهام توسط وی باعث شده است تا مامورین امنیتی برای فشار روانی علیه وی به شکلی طولانی مدت وی را بدون بازجویی و یا توضیح مبنی بر چگونگی ادامه ی روند بازپرسی و حبس ،و در شرایط جسمی وخیم به حال خود رها کنند تا بلکه بنا بر نقشه ی این مامورین ،رضا در اثر فشارهای روانی و جسمی به خواسته ی آنان تن دهد و اتهامات کذب طرح شده علیه خودش را بپذیرد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ،ضمن محکوم کردن رفتاری که به لحاظ جسمی و روحی با رضا شهابی انجام میگیرد خواستار ازادی بی قید و شرط و هر چه زودتر شهابی و دیگر کارگران دربند است.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٧/٦/١٣٨٩