افق روشن
www.ofros.com

تایید حكم صادره علیه مهرداد امین وزیری


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                            سه شنبه ١٧ آبان ماه ١٣٩٠

طی پیامی که به مهراد امین وزیری فعال کارگری رسیده ،حکم صادره علیه وی تایید شد.
نامبرده طی احضاریه ای پس از مراجعه به شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج در تاریخ ۳۰/۷/۹۰ به دلیل اتهامات واهی دادگاهی شد که به یک سال حبس که در ۵ سال تعلیق شده ،محکوم شد . وی در تاریخ ۱۰ بهمن ماه سال ٨٩ در محل کار خود بازداشت و پس از یک هفته با قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد . کمیته‌ی هماهنگی کلیه‌ی احکام صادره علیه کارگران و فعالین کارگری را به شدت محکوم کرده و خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی در بند می باشد

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

سه شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۰