افق روشن
www.ofros.com

تجمع کارگران لوله سازی اهواز و دستگیری تعدادی از آنها


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                   شنبه ٣٠ مهرماه ١٣٩٠

بنا بر خبر رسیده به کمیته‌ی هماهنگی، روز شنبه ٣٠ مهرماه تعدادی از کارگران لوله سازی اهواز به دلیل چندین ماه حقوق معوقه، مقابل فرمانداری اهواز تجمع کردند. در ادامه نیروی‌های انتظامی سرمایه در محل تجمع حاضر شدند و تعدادی از کارگران را دست‌بند زده و آنها با خود بردند.
جرم کارگران دستگیر شده این است که به چندین ماه تعویق حقوق‌شان اعتراض دارند.
کمیته‌ی هماهنگی ضمن حمایت از حرکت‌های اعتراضی کارگران در جهت گرفتن حق و حقوق‌شان، این اقدام نیروهای نظامی حامی سرمایه‌داران را به شدت محکوم می کند و خواستار آزادی فوری این کارگران است.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

٣٠ مهرماه ١٣٩٠