افق روشن
www.ofros.com

تعویق ماهها دستمزد کارگران سد مخزنی ژاوه و شهرداری شوش


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                  پنجشنبه ١٢ خرداد ١٣٩٠

عدم پرداخت ۴ ماه حقوق معوقه کارگران سد مخزنی ژاوه

بر اساس گزارش رسیده، کارگران سد مخزنی ژاوه که برای شرکت ژیان کار می کنند بیش از ۴ ماه است حقوق معوقه خود را دریافت نکرده اند.
بر اساس این گزارش، در پی اعتراض کارگران به عدم پرداخت حقوق معوقه خود، کارفرمای شرکت مذکور به کارگران وعده داده که حقوقشان را پرداخت خواهد کرد.
این گزارش حاکی است که کارفرمای این شرکت با پرداخت ٣٠٠ هزار تومان به هر کدام از کارگران، تلاش می‌كند که از اعتراض کارگران برای احقاق حقوق خود، ممانعت به عمل آورد.

****************

عدم پرداخت حقوق معوقه ٨٠ نفر از کارگران شهرداری شوش

بر اساس گزارش ارسالی به کمیته هماهنگی، ٨٠ نفر از کارگران شهرداری شهرستان شوش در استان خوزستان که تحت نظر پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری کار میکنند، در روزهای اخیر تهدید به اخراج و زندان شده اند.
این کارگران که بیش از ٨ ماه است حقوق نگرفته اند برای اعتراض به شهرداری شوش مراجعه کردند اما نیروی انتظامی و مقامات دولتی آنها را مورد تهدید قرار داده و اعلام کرده‌اند که در صورت مراجعه ی مجدد، ضمن اخراج از کار، دستگیر شده و به زندان فرستاده خواهند شد.
اداره ی کار شوش نیز اعلام کرده در صورت اتمام قرارداد کاری با پیمانکار نمیتواند هیچ گونه اقدامی برای کمک به این کارگران انجام دهد. کارفرمای این کارگران به طور علنی ضمن تمسخر مقامات دولتی و مراجع قانونی و قضایی به کارگران گفته است حقوق آنان را پرداخت نخواهد کرد و آنها به هر کجا که دوست دارند، شکایت کنند!
بدین ترتیب مجموعه ی مقامات دولتی و امنیتی در این بی حقوقی که بر این ٨٠ کارگر تحمیل شده ضمن اینکه جانب کارفرما را گرفته اند کارگران را نیز تهدید به اخراج و زندان کرده اند.این در حالی است که کارگران مذکور اعلام کرده اند که تا به دست آوردن حقوق و مطالبات خود دست از اعتراض برنخواهند داشت.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن حمایت از خواسته ها و مطالبات کارگران شهرداری شوش ، خواستار برچیده شدن هرگونه قرارداد موقت و سفید امضا و برچیده شدن شرکت های پیمانکاری میباشد و در این راه کارگران را به مبارزه متحدانه و متشکل دعوت مینماید

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

پنجشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۰