افق روشن
www.ofros.com

خودکشی براثر فشار زندگی و جان باختن یک کارگر در حین کار


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                         جمعه ٢۵ تیر ١٣٨٩

خودکشی کارگری بر اثر فشار زندگی

روز دوشنبه ٨٩/۴/٢١ ابوبکر محمدی، ٦٠ ساله کارگر شرکت سامان راه توانا ساکن شهر بیجار بر اثر فقر وفشار زندگی خود را حلق آ ویز کرد وبه زندکی پر مشقت خود پایان داد این در حالی است که کارگران در این سن باید بازنشته شده و در آرامش زندگی کنند اما ابوبکر محمدی با وجود داشتن سن بالا اما همچنان در شرکت مذکور به کارگری مشغول بود که حتی با وجود کار کردن نمی توانست زندگی خود و خانواده اش را تا مین نماید.
ما اعضای کمیته هماهنگی این اتفاق ناگوار و جان باختن این کارگر را به خانواده و بستگانش تسلیت می گوییم.

--------------

جان باختن یک کارگر بر اثر نا امنی محیط کار

بنا بر خبر دریافتی ، روز چهار شنبه ٢٣ تیر١٣٨٩ کارگر جوان ٢٠ ساله ای به نام صلاح مروتی بر اثر نا امنی محیط کا ر، در شهر سقز دچار برق گرفتگی شد و جان خود را از دست داد.
ما اعضای کمیته هماهنگی جان باختن این کارگر را به خانواده و بستگانش تسلیت می گوییم و بار دیگر تا کید می کنیم که امنیت محیط کار یکی از وظایف کارفرماست و باید به جدیت توسط آنها تامین شود.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢۴ تیر ١٣٨٩

www.khamahangi.com
komite.hamahangi@gmail.com