افق روشن
www.ofros.com

برقراری فضای امنیتی در ایران خودرو

خودروکار                                                                                                          دوشنبه ٢٨ دی ۱٣٨٨

فضای امنیتی را تشدید کرده و حتی یک گروه ویژه برای شناسائی کارگران مبارز و فعالین کارگری ایجاد کرده است. بعد از رشد جنبش کارگری در ایران وبخصوص جنبش کارگری در شرکت ایران خودرو وزارت اطلاعات برای به زانو در آوردن این جنبش اولین کار بنا را در بازنشسته کردن کارگران قدیمی کرد برای همین تمام کارگران بالای ٢۵ سال را بازنشسته کرده تا ارتباط کارگران جوان را با بدنه فعالین کارگری قطع کند و بعد از موفقیت در این کار اکنون با ایجاد پلیس امنیت در در ون شرکت به تهدید وشناسی کارگران جوان کرده و هر گونه ارتباط کارگران با جنبش را در نتفه خفه می کند احضار وتهدید به اخراج دهها کارگر در هفته گذشته به بازداشتگاه مخوف زیر زمین حراست ایران خودرو وبا ایجاد فضای کاملا امنیتی می خواهد از گسترش و ارتباط کارگران با جنبش جلوگیری کند.
نامه یکی از کارگر بازداشت شده در هفته گذشته عینآ درج می گردد.
چندی است که حراست ایران خودرو با جلب و دستگیری قصد ایجاد رعب و وحشتبین کارمندان شرکت را دارد . مقدم مدیر منتصب از سمت وزیر صنایع مامور
این کار شده است . نیروهای تحت امر او با احضار و بردن کارمندان شرکت و بردنشون به ساختمان معروف به بغل آتش نشانی با گذاشتن برگه سفید جلوی اونها , اونها رو مجبور به قبول ارتباط با جنبش سبز کرده و اگه از اینکار امتناع کنند با یه تهمت ارتباط غیر اخلاقی اونها رو روانه پلیس می کنند . تحقیر , به کار بردن فحشهای رکیک غیر اخلاقی و مجبور کردنشون به ایستادن تو راهروهای حراست از کوچکترین کارهای اونها می باشد.
جو امنیتی شدیدی تو فضای شرکت حاکمه. فقط کافیه یک نفر فقط اسم موسوی روبه دهان بیاره تا ببرنش بغل آتش نشانی وزیر سوال وبازجوئی قرار بدهند.

خودروکار - دوشنبه بیست و هشتم دی ١٣٨٨