افق روشن
www.ofros.com

فريبرز رييس دانا با سپردن قرار وثیقه از زندان بیرون آمد


كانون مدافعان حقوق كارگر                                                                                 دوشنبه  ٢٧ دیماه ١٣٨٩

فريبرز رييس دانا آزاد شد

بعد از ظهر ١٧ دی ماه ١٣٨٩ آقای فريبرز رييس دانا با سپردن قرار وثيقه آزاد شد.

به اميد آزادی تمامی زندانيان سياسی

كانون مدافعان حقوق كارگر

٢٧ دیماه ١٣٨٩

افق روشن: اخبار دستگیر و آزادی فریبرز رئیس دانا کلیک کنید!!!