افق روشن
www.ofros.com

محمد جراحی کارگر زندانی، پس از مرخصی از بیمارستان، به زندان بازگردانیده شد


کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                                   یکشنبه ١۳ اسفند ۱۳۹۱

محمد جراحی ده روز قبل برای عمل پزشکی به بیمارستان منتقل شده بود، پس از عمل جراحی به زندان بازگردانده شد. به وی گفته شده بود که هزینه ی بیمارستان برعهده ی خود اوست. این کارگر زندانی دو سال پیش در پی برگزاری یک دادگاه غیرعلنی همراه با شاهرخ زمانی به زندان های طویل المدت محکوم شدند. اکنون شاهرخ زمانی مدت ۱۱ سال محکومیت خود را در زندان گوهردشت و محمد جراحی در زندان تبریز مدت ۵ سال محکومیت خود را سپری می کنند.

کانون مدافعان حقوق کارگر