افق روشن
www.ofros.com

صدها هزار کارگر نساجی در کامبوج در اعتصاب بسر می برند


فرهاد فردا                                                                                                سه شنبه ۱۱ دیماه ۱۳۹٢

بیش از ۴۰۰۰۰۰ کارگر نساجی در کامبوج در اعتصاب بسر می برند. بخش نساجی در کامبوج دارای ۶۰۰۰۰۰ کارگر است. در هفتهٔ گذشته بر اثر خیزش وسیع کارگران ۸۰% کارخانه‌های نساجی بسته شده‌اند. سرمایه داران در آنجا به همان روشهای متداول در قرن ۱۹ که انگلس به زیبائی تمام توصیف کرده است، دست زده‌اند و با تعطیل کردن کارخانه‌ها و قطع مزد کارگران، درصدد رویارویی با این خیزش عظیم هستند. در سالهای اخیر به علت پایین بودن سطح مزد در کامبوج حتی نسبت به چین، سرمایه داران تولید نساجی را به کامبوج منتقل کرده‌اند. حجم تولید برای سال ۲۰۱۳ در این بخش در حدود ۵ میلیارد دلار برآورد شده است. سرمایه داران کارگران را با نقل مکان از کامبوج به کشورهای دیگر تهدید میکنند.
تجربه کامبوج بار دیگر تاکید این واقعیت است که شکل مبارزه کارگران، برای حتی حفظ کوچکترین دستاوردها تنها در شکلی‌ جهانی‌ ممکن است.