افق روشن
www.ofros.com

بینا داراب زند در خطر اخراج از ترکیه


کمیته پیگیری                                                                                               سه شنبه ١١ بهمن ماه ١٣٩٠

اخیراً خبر دار شدیم که بینا داراب زند که در دروه های ١١، ١٢ و ١٣ مجامع عمومی کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری عضو شده است،همچنین در دوره های ١٢ و ١٣ از اعضای شورای نمایندگان این کمیته بود. همینطور در کمپین حمایتی از کارگران اخراجی استرالیا ایشان یکی از سخنگویان کمپین فوق بوده است. اکنون از طرف پلیس ترکیه در خطر اخراج قرار دارد.
ما ضمن محکوم کردن اخراج پناهجویان و به خطر انداختن جان آنها، از کارگران و نهاد های کارگری و بشر دوستانه، می خواهیم از بینا داراب زند حمایت کرده و از اخراج او جلو گیری نمایند. و به حمایت های خود تا انتقال ایشان به محل امن ادامه بدهند.
همچنین انتظار داریم از کارگران زندانی از جمله شاهرخ زمانی، محمد جراحی، ابراهیم مددی ، رضا شهابی ، بهنام ابراهیم زاده، صدیق کریمی، شیث امانی، علی نجاتی و ده ها کارگر دیگر که هم اکنون در زندان به سر می برند بی دریغ و بطور مستمر حمایت نمایند تا این عزیزان بتوانند آزادی خود را بدست آورده به بستر مبارزه با سرمایه داری و کانون گرم خانواده بر گردند.

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری در ایران

١١/١١/١٣٩٠