افق روشن
www.ofros.com

محمد جراحی به بیمارستان منتقل شد


کمیته پیگیری                                                                                                   سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۱

محمد جراحی کارگر وعضو کمیته پیگیری پس ازتحمل درد زیاد واصراربلاخره به بیمارستان امام رضا در تبریز منتقل شد.
روز شنبه ٢٨ بهمن ماه با دستبند وپابند به روی تخت بیمارستان قرار گرفت . ودر همان حال به کلیه پرسنل بیمارستان تاکید شد که وی ممنوع ملاقات است .با اسرار خانواده اش به مدت چند دقیقه توانستند دیداری حضوری کوتاهی با این عزیز دربند را داشته باشند.
اعزام زندانی به بیمارستان از حقوق اولیه زندانیان است. محمد جراحی کارگری که مدتها در بیکاری به سر میبرد دسگیر وزندانی شده است .اتهامات این زندانی کذب محض است علاوه بر ان دادگاه وی طوری برگذار گردید که او و وکیل اجازه دفاعیه کامل را نداشتند.علاوه بر این او همیشه مورد بدرفتاری و توهین از سوی زندانبابان قرار گرفته است.
کلیه رفتارها با این کارگر زندانی غیر قانونی و غیر انسانی بوده است, ما از کلیه سازمانهاو نهادهای مدافع کارگران و مدافین حقوق بشری میخواهیم که از حقوق زندانیان سیاسی از جمله این کارگر زندانی به دفاع برخیزند.

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری