افق روشن
www.ofros.com

کارگران صنعتی البرز در اعتصاب به سر می برند


کمیته پیگیری                                                                                                 سه شنبه ١۴ دیماه ١٣٨٩

کارگران مجتمع صنعتی البرز با ١٢٠٠ تن کارگردر اعتصاب به سر می برند.
بنا به گزارش های رسیده ازکارخانه وکارگران مجتمع صنعتی البرزاین کارخانه در روزهای اخیر در اعتصاب به سر برده و خواستار مطالبا تشان هستند.
خواست این کارگران تمام مطالباتی است که تمام کارگران ایران دارند ، حقوق عقب افتاده ویا وعده دادن مطالباتشان که تحقق نشده. ١٢٠٠ کارگری که در این کارخانه به کار مشغولند هم اکنون اعلام کرده اند تا تحقق نیافتن مطالباتشان به اعتصاب ادامه خواهند داد.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

١٢/١٠/١٣٨٩