افق روشن
www.ofros.com

تجمع کارگران ایرانیت شهر ری، ادامه اعتصاب کارگران نساجی مازندران


کمیته پیگیری                                                                                                   شنبه ١ مرداد ماه ١٣٩٠


کارگران ایرانیت شهر ری

کارگران ایرانیت شهر ری به دلیل عدم وجود مواد اولیه و وضعیت نابسامان ان شرکت که در معرض تعطیلی قرار گرفته است. در مقابل فرمانداری شهری تجمع اعتراضی داشتند.
این تجمع کنندگان که نزدیک به ٣٠٠ نفر بودند از ساعت ٩ صبح روز چهارشنبه ٢٩/٤/٩٠ با در دست داشتن: شعارهایی )، (ماخواهان ادامه تولید کارخانه هستیم)و(راه اندازی کارخانه با مواد اولیه الیاف سیمان خواست فوری ما کارگران است). این تجمع تاپایان وقت اداری ادامه داشت. در دیدار فرماندار با نمایندگان وی قول رسیگی فوری به این مطالبه کارگران شد.

-------------------------------

کارگران نساجی مازندران قایم شهر برای چندمین بار دست به اعتراض خیابانی زدند. کارگران این شرکت که ١٧ ماه حقوق ومزایا طلبکار هستند. .برای چندمین با به خیابان ریختند.و جهت مطالبات خود به راهپیمایی پرداختند. انها در این اعتراض جمعی خواهان پرداخت تمامی حقوق عقب افتاده خود شدند و خواهان مواد اولیه برای کا و خواهان راه اندازی کارخانه شدند که با محاصره پلیس و مسولین شهر با قول حل مشکل سعی کردند کارگران را به کارخانه باز گردانند.
کارگران طی دیروز تا اخر وقت کاری شان در اعتراض به سر بردند. ٢٢ تیرماه

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری