افق روشن
www.ofros.com

تجمع اعتراضی كارگران مهیامان اصفهان و ضرب وشتم كارگران لوله اهواز

آژانس ایران خبر                                                                                   پنجشنبه ٣٠ مهر ۱٣٨٨


تجمع اعتراضی كارگران كارخانه مهیامان اصفهان

بنا بر خبر دریافتی صبح روز چهارشنبه ٢٩ مهر ماه كارگران كارخانه مهیا مان اصفهان كه واقع در شهرك صنعتی مورچه خورت میباشد در اقدامی اعتراضی به پرداخت نشدن حقوق و مزایای ١٠ ماهه سال جاری در مقابل استانداری اصفهان دست به تحصن و اجتماع زدند و خواستار احقاق حقوق خود شدند .

ضرب وشتم كارگران معترض لوله سازی اهواز

كارگران كارخانه لوله سازى اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقهاى عقب افتاده در چهار راه نادرى این شهر تظاهرات كردند. كارگران شعار مى دادند زندگى در ایران حق مسلم ماست و نصر من الله و فتح قریب.
مزدوران حكومتی به كارگران معترض یورش بردند و به ضرب و شتم آنان پرداختند.

آژانس ایران خبر - ٣٠/٧/١٣٨٨