افق روشن
www.ofros.com

حکم اخراج رضا رخشان از طرف مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه صادر گردید

رضا مام پناه                                                                                                    دوشنبه ١٩ بهمن ۱٣٨٨


اخراج رضارخشان ازكار

رضارخشان كه درتاریخ ١۴/دی/١٣٨٨توسط اداره اطلاعات شوش بازداشت وپس از ١٧ روزباقراروثیقه ١۵٠ میلیون تومانی اززندان دزفول آزادشده بود ازطرف مدیریت شركت نیشكرهفت تپه حكم اخراج ازكارایشان صادرگردیده است .كه این عمل كارفرما كاملا غیرقانونیست .با مراجعه به اداره كارشهرستان شوش شكواییه ای صورت گرفت كه قراراست درتاریخ ۵/اسفند/١٣٨٨هیئت تشخیص اداره كاربه آن رسیدگی كند.

رضا مام پناه