افق روشن
www.ofros.com

بخشنامه دستمزد ۹٢


مهر                                                                                                             شنبه ۳ فروردین ۱۳۹٢

بخشنامه دستمزد ٩٢ کارگران ابلاغ شد/ جزئیات کامل افزایش مزد

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه دستمزد ٩٢ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در بخشنامه شش بندی اسدالله عباسی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مزد ٩٢ کارگران آمده است: شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ١٣٩٢/١٢/٢١، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ١٣٩٢، در اجرای ماده ۴١ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.
١- از اول سال ١٣٩٢ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ١٦٢٣٧۵ ریال (یکصد و شصت و دو هزار و سیصد و هفتاد و پنج ریال) تعیین می گرد. همچنین از اول سال ١٣٩٢ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ١٠ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ٣٦ قانون کار) به اضافه روزانه ١٩۴٨۵ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ١٣٩١ افزایش می یابد.
تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ١٦٢٣٧۵ ریال (یکصد و شصت و دو هزار و سیصد و هفتاد و پنج ریال) بند (١) کمتر شود. ٢- به کارگرانی که در سال ١٣٩٢ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ٣٠٠٠ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره ١: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و و جبران خدمت صورت می گیرد.
تبصره ٢: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ١٣٩١، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.
تبصره ٣: بر اساس مصوبه مورخ ١٣٩١/١٢/٢١ شورای عالی کار و در راستای مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ١٣٩٢ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و با یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگروه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
٣- بر اساس مصوبه مورخ ١٣٨٧/٧/٢١ شورای عالی کار در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ١٣٩٢ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ٣ ماده ٢٦ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ٣۵٠٠٠٠ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.
۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (١) و تبصره یک بند (٢) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستور العمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.
۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ١٣٩٢ به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند، نخواهد شد.
٦- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند."