افق روشن
www.ofros.com

اخبار صنایع مخابراتی، صنایع اراك، تجمع كارگران قند بردسیر و اخراج خدمه مترو


ایلنا - ایران خبر                                                                                            دوشنبه ٣٠ فروردین ١٣٨٩


بدقولی وزارت صنایع نسبت به كارگران‌صنایع مخابراتی راه دورایران

كارگران صنایع مخابراتی راه دور ایران همچنان منطقه اجرای مصوبات دولت درخصوص بازگشایی كارخانه و تامین سفارش تولید هستند. یكی ازكارگران كارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران درگفت وگو با خبرنگارایلنا گفت: درآخرین روزهای سال گذشته پس از چند مرتبه تجمع در تهران توانستیم بابت عیدی و ١٣ ماه حقوق پرداخت نشده مبلغ یك میلیون و هفتصد هزار تومان دریافت كنیم.
وی با بیان اینكه این پول از محل تسهیلات یك میلیارد تومانی وزارت صنایع وكمك ۵٠٠ میلیون تومانی استانداری فارس تامین و به ٧٠٠ كارگر كارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران (ITI )پرداخت شد،گفت: همان موقع وزارت صنایع و معادن وعده داد در سال جدید علاوه بر پرداخت ۵٠٠ میلون تومان دیگر زمینه بازگشایی كارخانه را فراهم كند. وی افزود: به موجب مصوبات دولت قرار است تا موسسات و شركت‌های دولتی نیازهای الكترونیكی خود را از طریق سفارش به ITI تامین كند.

-------------------

بی پاسخ ماندن تجمعات اعتراضی كارگران شركت صنایع اراك

اراك: ١٦٠ کارگر شركت صنایع اراک بیش از ٦ ماه است كه حقوق نگرفته اند و علیرغم مشكلات اسفباری كه دارند ،تاكنون اعتراضات آنها بی جواب ماند ه است.
یكی از فعالین كارگری گفت:” بارها و بارها كارگران شركت صنایع (نساجی ) به اقدام دولت به واگذاری کارخانه به بخش خصوصی، رکود تولید و اشتغال و پیگیری حقوق معوقه خود اعتراض كرده ، بارها درمقابل اداره كار استان در مقابل شركت و یا در مقابل نهادهای دولتی تجمع کرده و ضمن پیگیری مطالبات خود ، خواهان بازگشت کارخانه به بخش دولتی هستند.
طی واگذاری شركت صنایع به بخش خصوصی ،حق شیفت؛ مزایای شغلی و طرح طبقه بندی کارگران حذف شده است. این فعال كارگری درادامه گفت: ” حقوق كارگران این كارخانه بسیار اندك میباشد، اما همین حقوق اندك نیز بیش از ٦ ماه است كه پرداخت نشده ، هفته گذشته نیز كارگران در این رابطه تجمع اعتراضی داشتند ، ولی كسی پاسخگوی حق وحقوق پایمال شده آنها نیست”.

-------------------

تجمع اعتراضی كارگران قند بردسیر

كرمان- بردسیر: روز یكشنبه ٢٩ فرودین ماه بیش از ۴٠ نفر از كارگران كارخانه قند بردسیر در اعتراض به سیاستهای ضد كارگری دولت و تعطیل شدن كارخانه قند و برای پیگیری حقوق معوقه خود كه بعضا تا دوسال حقوق خود را دریافت نكرده اند مقابل كارخانه قند بردسیر تجمع كردند ، این كارگران از ساعت ٠۸٠٠ الی ١١٠٠ مقابل كارخانه بودند و سپس در مقابل فرمانداری این شهر به تجمع خود ادامه دادند. اما مانند گذشته هیچ یك از مقامات دولتی به كارگران توجهی نكرده و جوابی به پیگیری های آنها ندادند.

-------------------

اخراج خدمه مترو

تهران: در مترو خیابان نواب قبل از عید ٦٠٠ تا ٧٠٠ خدمه را اخراج کردند و خدمه های دیگری را با حقوق توافقی بسیار کم بدون بیمه تامین اجتماعی استخدام کردند.

آژانس ایران خبر - ٣٠/١/١٣٨٩