افق روشن
www.ofros.com

چپاول اموال كارخانه روغن نباتی پارس قو و مرخصی اجباری كارگران نساجی خوی


آژانس ایران خبر                                                                                                    شنبه ٢۴ مهر ١٣٨٩


چپاول اموال كارخانه روغن نباتی پارس قو توسط باندهای دولتی وبنیاد كوثر

كارخانه روغن نباتی پارس قو در حوالی ترمینال جنوب،كه تنها قسمت باقیمانده از مجتمع تولیدی پارس است با وضعیت بحرانی در آستانه تعطیلی كامل قراردارد. تعداد كارگران این كارخانه ۴۵٠ نفر هستند كه حدود ٣٨٠ نفر آنها كارگران استخدامی با سوابق بالای ١۵ سال وتعداد ٧٠ نفر آنها كارگر قراردادی هستند در حال حاضر بسختی با ٢٠ تا ٣٠ درصد ظرفیت اولیه خودش مشغول بكار میباشد .باندهای دولتی بنام بنیاد كوثر دست در چپاول اموال این كارخانه دارند، طی چهار سال اخیر بخشهای عمده این مجتمع عظیم وزمین های متعلق به كا رخانه را در تهران وشهرستانها فروخته واموال ودارائى های كارخانه را غارت كرده اند. از جمله اماكن این كارخانه كه در آخرین مراحل بفروش رسیده دفترمركزی كارخانه وقسمت ترابری كارخانه است،باندهای دولتی در مدیریت كارخانه در صدد فروش زمین هایی هستند كه این كارخانه در قزوین دارد .بگفته كارگران این كارخانه علت این وضعیت نابسامان وبحرانی دركارخانه سوء مدیریت دولتی ودست اندازی باندهای غارتگری هست كه طی چهار سال اخیر نه تنها پایه های تولید در این مجتمع را از بین برده وریشه كن كرده اند،بلكه به كارگران هم فشارهای اقتصادی وروحی فراوانی وارد كرده اند.
كارگران در حال حاضر هیچگونه امنیت شغلی ندارند ومستمر نگران آینده خود وخانواده هایشان هستند، از مجموع فشارهایی كه به كارگران بخصوص كارگران قراردادی وپیمانی دراین كارخانه آورده شده،اخراج تعداد نسبتا زیادی از كارگران این كارخانه میباشد،كارگران در اعتراض به این اقدامات ضد كارگری وبمنظور تعیین تكلیف وضعیت خودشان،در محل كارخانه بارها دست به تجمع وتحصن اعتراضی زده اند. در بین تعدادی از آنها،كارگرانی هم كه در آستانه بازنشستگی هستند وصندوق تآمین اجتماعی به وضعیت آنها رسیدگی نكرده است در این تجمعات حضور دارند.

------------

مرخصی اجباری كارگران نساجی خوی

یكی از مهمترین كارخانه های بحرانی در خوی،كارخانه نساجی این شهر میباشد كه از سالیان قبل دجار بحران بود و چند بار بطور كامل تعطیل شد و كارگرانش را اخراج كرد . بعد از راه اندازی، مجددا تعداد بسیار اندكی را به كار گرفت. در این رابطه یكی از كارگران اخراجی این كارخانه به ایران كارگر گفت :” اغلب كارگران سابق این كارخانه را اخراج كرده اند و در دور جدید بجای اینكه ما كارگرانی كه حدود ٢٠ سال سابقه داشته و در این كارخانه عمرمان را گذرانده بودیم را مجددا بكار بگیرند،كارگران جدید ی را بعنوان قرارداد های یك ماهه بكار گرفته اند تا از دادن بیمه و سنوات و مزایا و .. خودشان را خلاص كنند،قبلا سه شیفت كارگر در این كارخانه كار میكرد، اكنون تنها دو شیفت با تعداد بسیار كمتر كار میكنند كه آنها را نیز بدلیل بحرانی كه كارخانه های نساجی دارند،به مرخصی اجباری فرستاده اند،مشكل اساسا حول نداشتن مواد اولیه برای تولید است. ”