افق روشن
www.ofros.com

انتخابات ضد كارگری شوراهای اسلامی كار در شركت واحد


داوود رضوی                                                                                                  یکشنبه ١۴ مهر ۱۳۹٢

با گذشت دو سال، اعتبار شوراهای فرمایشی و كارفرمایی شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به پایان رسید و مجدداً باید این شوراهای نمایشی و كارفرمایی اقدام به برگزاری انتخابات كنند، هر چند در بیست سال گذشته آنچه كه من و همكارانم در شركت واحد شاهد بودیم این شوراها حتی یك بار اقدام به دعوت مجمع عمومی از كارگران و رانندگان بعمل نیاورند و حتی در طول نمایندگی شان هیچ نقطه مثبتی كه در دفاع از حقوق رانندگان و كارگران مشهود باشد وجود نداشته و ندارد.
اما می شود به هزاران مورد سركوب و پایمال كردن حقوق رانندگان و كارگران توسط این نمایندگان اشاره كرد. بطور مثال اخراج هزاران كارگر در طول نمایندگی این شوراها فقط به جهت رضایت كارفرما و اخراج فله ای كارگران در سال ٨٤ كه جرمی جزء دفاع از حقوق همكارانشان در حمایت و پشتیبانی از سندیكای نو پای كارگران شركت واحد نداشتند.
هر دو سال با روش های گوناگون تقلب، اقدام به برگزاری انتخابات نمایشی شوراهای اسلامی كار در شركت واحد می كنند و متاسفانه عوامل وزرات كار و ادراه كار استان تهران هم كه باید ناظر این انتخابات باشد تا تقلبی صورت نگیرد، نهایت همكاری و حمایت را از این شوراها بعمل می آورند، بارها اعضای سندیكای كارگران شركت واحد با شكایت های مختلف اقدام به افشاگری ازاین تقلب ها كرده كه متاسفانه نه تنها از سوی بازرسی وزرات كار و بازرسی اداره كار استان تهران اقدامی صورت نگرفته بلكه با كمال وقاحت رئیس بازرسی وقت گفته حق با شما است اما دستور این است كه ما به دادخواهی شما توجه نكنیم.
سوال این است كه كارگران پس چگونه باید نماینده واقعی خود را انتخاب كنند. با توجه به اینكه سندیكای كارگران شركت واحد در سال ٨٤ مجددا سندیكای كارگران و رانندگان را در شركت واحد با انتخاباتی آزاد احیا كرد، اما متاسفانه با تمام شدت توسط عوامل امنیتی و دولتی مورد سركوب قرار گرفت هر چند این سركوب ها باعث نشد تا اعضای سندیكا دست از مطالبات و خواستهای كارگران بر دارند و توانستند با پشتیبانی اعضای خود مطالبات قابل توجه و بی نظیری را برای كارگران بدست آورند و تا كنون هم به این فعالیت ها علیرغم تمام فشارها ادامه دهند، اما هنوز از سوی كارفرما و دولت بصورت رسمی تایید نشده و همچنین با تهدید و عدم امنیت شغلی در محیط كار مواجه هستند امروز مورخ ٩٢/٧/٩ پیامكی از طریق اعضای سندیكا جهت آگاهی (همكاران به هزارن تن از رانندگان فرستاده شد با این متن( شوراهای اسلامی كار تاكنون اخراج صدها كارگر و راننده را به دلیل گوش بفرمانی و جهت رضایت كارفرما تایید كرده اند بنابر این شوراهای اسلامی كار در دفاع از حقوق كارگران عاجز و ناتوان هستند، با حمایت از سندیكا ی كارگران شركت واحد به حقوق واقعی خود خواهیم رسید ) این پیام بازتاب گسترده ای از سوی همكاران داشته و نشانگر تلاش سندیكای كارگران شركت واحد در رسیدن به خواسته واقعی كارگران جهت دست یابی به حق آزادی تشكل های واقعی كارگران است.

داوود رضوی فعال سندیكایی - ٩٢/٧/٩