افق روشن
www.ofros.com

ادامه اعتصاب غذای خشک رضا شهابی فعال کارگری شرکت واحد


رادیو فرانسه                                                                                                        شنبه ٢٠ آذر ١٣٨٩

گفتگو با فرید پرتوی عضو اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران

رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به دلیل عدم رسیدگی به پرونده اش از روز شنبه گذشته در اعتصاب غذا بسر میبرد. فرید پرتوی عضو اتحادیه بین المللی دفاع و حمایت از کارگران ایران میگوید که وضع جسمانی رضا شهابی پس از ٦ روز اعتصاب غذای خشک در شرایط مناسبی نیست و برای سرپا ایستادن، نیاز به کمک دارد.
رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به دلیل عدم رسیگی به پرونده اش از روز شنبه گذشته در اعتصاب غذا بسر میبرد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و همچنین برخی از اتحادیه ها وسندیکاههای جهانی دفاع از کارگران ایران ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سلامت جسمانی رضا شهابی خواهان رسیدگی هرچه سریعتر به پرونده وی و سایر اعضای این سندیکا شده اند .آنان همچنین خواستارآزادی هر چه سریعتر اعضای سندیکا شده اند.
یاد آور میشویم، هم اکنون هفت تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در زندان بسر میبرند. ابراهیم مددی، رضا شهابی و مرتضی کمساری در زندان اوین، علی اکبر نظری در زندان قزل حصار، غلامرضا غلامحسینی و منصور اسانلو در زندان رجایی شهر کرج بسر میبرند.
در باره ین موضوع گفتگوئی انجام داده ایم با فرید پرتوی عضو اتحادیه بین المللی دفاع و حمایت از کارگران ایران.
فرید پرتوی میگوید که وضع جسمانی رضا شهابی پس از ٦ روز اعتصاب غذای خشک در شرایط مناسبی نیست و برای سرپا ایستادن، نیاز به کمک دارد. وی میگوید که براساس اطلاعات رسیده، مسئولان زندان تصمیم داشتند که به وی سرم غذائی وصل نمایند که با مخالفت صریح رضا شهابی روبرو شده اند.
فرید پرتوی همچنین اظهار میدارد که اتهام وارده به رضا شهابی اتهامی واهی است- تماس با نیروهای خارجی، وبا توجه باینکه رضا شهابی کاری بجزاجرای وظایف حرفه ای و سندیکائی خود در شرکت واحد انجام نداده است، به واهی بودن اتهام وارده و بیگناهی خود اطمینان کامل داشته و بدین لحاظ به اعتصاب غذای خود برای وادار کردن مسئولان به قبول آزادیش ادامه خواهد داد...

رادیو فرانسه - جمعه ١٠ دسامبر ٢٠١٠