افق روشن
www.ofros.com

اعتراض کارگری درترکیه


نادر ساده                                                                                                       پنجشنبه ١۴ بهمن ١٣٨٩

سندیکاهای کارگران ترکیه از تعرض به سطح معیشت و حقوق کارگران از سوی حزب دولتی عدالت و توسعه معترض اند. با وجود ممنوعیت تجمع و اعتراض اعلام شده از جانب دولت، روز۵ شنیه ٣ فوریه هزاران کارگر معترض پارلمان ترکیه درآنکارا را به محاصره خود درآوردند. پلیس با گازاشک آور، باتوم و شلیک آب به متفرق کردن و سرکوب تظاهرات مبادرت ورزید. تصاویر زیراز این ماجرا حکایت دارد.

نادر ساده - پنج شنبه ٣ فوریه ٢٠١١