افق روشن
www.ofros.com

مظفر بنی لو کارگر پیمانكاری ایران خودرو قربانی قرارداد موقت كار

س. س                                                                                       چهارشنبه ١١ شهریور ۱٣٨٨

در روز جمعه ٢٩/٣/٨٨ مظفر بنی لو كارگر تاسیسات یكی از شركتهای پیمانكاری ایران خودرو در حین جوشكاری در كارخانه شمالی در محلی كه هیچگونه اطلاعی از نشتی گاز نداشت با انفجار شدید دچار سانحه شد و به بیمارستان شماره ٢ بخش ICU انتقال یافت. مسئولین ایران خودرو با تهدید قصد داشتند این حادثه را كار بدون اطلاع سرپرست او جلوه دهند كه موفق نشدند. در این حادثه، استخوان جمجمه، فك و یكی از چشمانش به شدت مجروح گردید. برای عمل پروتز جمجمه او مبلغ ۵ میلیون تومان دستمزد دكتر در خواست شد. پیمانكار مربوطه هیچگونه هزینه ای را تقبل نكرد و خانواده او به ناچار و به دلیل بی پولی وی را در خانه بستری كردند. در طول بستری وی در خانه و علیرغم اطلاع دفتر مدیر عامل و مدیریت ایسیكو ( شجاعی، سردار چند شغله ) هیچ واكنشی انجام نگرفت و هیچكدام از مسئولین پیشگیری، درمان و رفاه ( امور پدر )، انجمن اسلامی ... حتی به ملاقات او نرفتند. تنها دوستان و همكاران وی با جمع آوری پول و عیادت وی او را تنها نگذاشتند. اما حضور در خانه و نبود مراقبتهای مناسب پزشكی بالاخره وی را از پا در آورد. متاسفانه مظفر بنی لو بعد از تحمل چند ماه درد و رنج در تاریخ ٨/٦/٨٨ در تنهایی و غریبانه فوت كرد. ما این مصیبت را به خانواده داغدارش و همكاران وی تسلیت می گوییم. اما گفتن تسلیت و شركت در مراسم ترحیم او تنها بخشی از وظایف ماست. این خبر را به گوش همه برسانیم و برای جلو گیری از این حوادث غمبار چاره اندیشی كنیم. در تعطیلات تابستانی شركت، كارگر زحمتكش دیگری در كارخانه شمالی كه استخدام یك روزه بوده است نیز با سقوط در حوض رنگ درگذشت. ده ها مورد دیگر نیز در چند سال اخیر در ایران خودرو اتفاق افتاده است.
طرح استخدام موقت و پیمانی شدن كارگران، مشكل سراسری ما در تمام ایران است. این طرح ضد كارگری با تایید همه دولتها و مجلسهای متنوعی كه بر سر كار آمدند و همه كارفرماها و سرمایه داران سالهاست كه اجرا می شود. ایران خودرو و سایر مراكز كار به پشتوانه این طرح و حمایت همه جانبه وزارت كار و نیروهای انتظامی و سایر ارگانهای حكومتی به خود اجازه می دهند كه كارگر یك روزه به سر كار بیاورند و در قبال حقوق، دستمزد و شرایط ایمنی كارگران، خود را بیگناه جلوه دهند اما از این كارگر تقریباً رایگان استفاده كنند.
با لغو هر گونه استخدام موقت می توانیم امنیت شغلی خود را افزایش دهیم.
محصول كار مظفر بنی لو و سایر كارگران ایران، میلیاردها ثروتی است كه به جیب كارفرماهای دولتی و خصوصی، دولتها، مجلسیان و سایر مفتخوران دیگری می رود كه می تواند صرف بهداشت، دارو، درمان، معاینات منظم و اجباری رایگان شود.
اگر مظفر بنی لو استخدام ایران خودرو بود و اگر درمان او رایگان بود این حادثه را با كم ترین رنج از سر می گذراند و هم اكنون در میان ما بود.

س. س - ٨/٦/١٣٨٨

این اعلامیه را تكثیر و پخش كنید