افق روشن
www.ofros.com

تعطیلی شرکت میلاد از توابع مجتمع صنایع قائم رضا و بیکاری ٨٠ کارگر آن

شورای موقت کارگران...                                                                                       دوشنبه ۵ بهمن ۱٣٨٨

شرکت میلاد واقع در شهرک صنعتی فولاد در شهرستان لنجان استان اصفهان به علت ورشکستگی تعطیل شده است و تمامی کارکنان رسمی آن که بالغ بر ٨٠ نفر می شوند بازخرید و بیکار شده اند.این رقم جدای از پیمانکاران و کارگرانی است که سال ها در این شرکت کار می کرده اند و شرکت چندین میلیارد به آنان بدهکار است. این شرکت از زیرمجموعه های مجتمع صنایع قائم رضا می باشد. گفته می شود اکثر شرکت های این مجتمع یا ورشکسته شده یا دچار بحران های شدید مالی هستند . شرکت متک واقع در شهرک صنعتی فولاد و از توابع این مجتمع سه ماه از حقوق کارکنان رسمی و پنج ماه از مطالبات پیمانکاران خود را پرداخت نکرده است.
شرکت ذوب آهن اصفهان از جمله سهام داران عمده مجتمع صنایع قائم رضا است و اکثر مدیران این مجتمع را مدیران بازنشسته ذوب آهن تشکیل می دهند.

شورای موقت کارگران ذوب آهن اصفهان