افق روشن
www.ofros.com

!حذف یارانه ها، حمله به سفره خالی کارگران و زحمتکشان


شورای پشتیبانی - (تورنتو- کانادا)                                                                          چهارشنبه ۵ آبان ١٣٨٩

یارانه های شانزده کالای اساسی و مایحتاج ابتدایی مردم حذف می شوند. بالاخره پس از دو دهه طرح و تلاش و پس از یکسال کشمکش بر سر چگونگی اجرای این سیاست جنایت بار، یارانه حامل های انرژی شامل: بنزین، گازوئیل، مازوت، نفت سیاه، گاز مایع، گاز طبیعی، برق؛ و نیز یارانه کالا ها و خدماتی نظیر: آب، جمع آوری فاضلاب، گندم، برنج، روغن نباتی، شکر، شیر، خدمات پستی، و خدمات ریلی و هوایی حذف شده و این اقلام به نرخ بازارهای منطقه ای و جهانی عرصه می شوند.
گذشته از نیروهای چپ و مترقی که بر انفجار افزایش قیمت ها و فوران هزینه های زندگی بدنبال حذف یارانه ها تاکید دارند، اما خود نیروهای حکومتی و اقتصاددانان دست راستی نیز پنهان نمی کنند که بدنبال اجرای این سیاست یک تورم سنگین و غیر قابل تصور جامعه را فرا خواهد گرفت. تورمی که مستقیما به معنای تعرضی خانمان برنداز به سفره فی الحال خالی کارگران و زحمتکشان خواهد بود. دقیقا به دلیل همین معنای واقعی حذف یارانه هاست که نگرانی و وحشت از سربرکشیده مبارزات کارگران و شورش های گرسنگان به بحث روز محافل حکومتی و رسانه ها بدل شده است.
برای درک ابعاد ویرانگر این سیاست علیه طبقه کارگر چیزی درست تر از این نیست که به وضعیت اقتصادی تاکنونی کارگران با وجود یارانه ها توجه کنیم تا دریابیم که با حذف یارانه ها چه فاجعه عظیمی در انتظار این طبقه است. به حقایق موجود نگاه کنیم:
- حداقل دستمزد در سال جاری سیصد و سه هزار تومان در ماه است.
- از بیست و پنج میلیون نیروی کار ایران، بیش از پنج میلیون بیکار و فاقد درآمدند.
- بیش از هفتاد درصد کارگران غیر دائم و بصورت قراردادهای یکماهه تا یکساله و بعضا نیز در قالب قراردادهای فاقد شرایط و بدون مدت و موسوم به « سفید امضا » شاغلند.
- کار قراردادی یعنی کار فاقد هرگونه امنیت شعلی و محرومیت از همان مزایای حداقلی موجود و نیز عدم اجبار کارفرما به پرداخت حداقل دستمزد.
- میلیونها کارگر شاغل در کارگاههای زیر پنج نفر و ده نفر و قالیبافی ها قانونا خارج از شمول قانون کار بوده و از همان مزایای حداقلی موجود محرومند.
- عدم پرداخت دستمزد کار انجام شده به یک پدیده رایج در ایران بدل شده است. صدها هزار کارگر از یکماه تا دوسال دستمزدهای خود را دریافت نمی کنند. آنها در حین تلاش برای ادامه حیات در فقر مطلق درگیر مبارزه برای دریافت حقوق معوقه اند.
- خط فقر تعیین شده از طرف بانک مرکزی برای خانواده چهارنفره درآمد نهصد هزار تومان در ماه است.
- بر اساس اعلام وزارت رفاه سه میلیون نفر، و به برآورد کارشناسان دیگر پنج میلیون نفر زیر خط فقر شدید قرار دارند که ماهانه تنها بیست و پنج هزار تومان دریافت می کنند.
- بنا بر گفته رئیس مرکز آمار بیش از ده میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق، و بیش از سی میلیون نفر در زیر خط فقر نسبی بسر می برند.
اینها تنها بخش کوچکی از حقایق تکاندهنده وضعیت کار و معاش کارگران و زحمتکشان در ایران است. حذف یارانه ها که افزایش وسیع قیمت ها و هزینه زندگی را بهمراه دارد سریعا به افزایش سهمگین عمق و وسعت همین فقر و فلاکت موجود می انجامد.
دولت جمهوری اسلامی گفته است که به هر نفر ماهانه چهل هزار تومان می دهد تا جبران افزایش هزینه ها باشد. اما کیست که با این ریاکاری اسلامی آشنا نباشد و نداند این مبلغ در مقابل افزایش نجومی قیمت ها و پیش از رسیدن به دست افراد دود شده و به هوا می رود.
قابل توجه است که حذف یارانه های شانزده کالای اساسی یک سیاست پذیرفته شده و مورد قبول همه جناحهای جمهوری اسلامی و همه بخش های طبقات دارا و سرمایه داران ایران است. در این تعرض جنایت بار به سطح معاش ناچیز کارگران، و در این سیاست جنایت بار برای به نابودی کشاندن خانوداه های کارگری، همه اینها، از علی خامنه ای تا محمود احمدی نژاد تا جریان سبز موسوی و کروبی تا سلطنت طلبان و مشروطه خواهان و جمهوری خواهان و هر که خود را در سیاست ایران لیبرال می خواند همدل و متفق اند.
امروز اعتراض برای به شکست کشانده سیاست حذف یارانه ها و عقیم نمودن این تعرض وحشیانه علیه کارگران و زحمتکشان از مهمترین عرصه های مبارزه سیاسی علیه رژیم در داخل و خارج از کشور است. عرصه ای که می بایست به همت انسانهای آزادیخواه و برابری طلب و هر آنکس که آرزومند بهبود زندگی کارگران است برپا شود. در داخل کشور با همه طرفندها و تدابیر شدید امنیتی رژیم و علی رغم تیز کردن سلاحهای خونبارش برای سرکوب اعتراضات اجتماعی، تشکلات مستقل کارگری به حذف یارانه ها اعتراض کرده و خود را برای مصافهای بزرگتر علیه این سیاست ضد کارگری آماده می کنند. در خارج از کشور اما این فرصت گرانبها برای ما موجود است که بتوانیم اعتراضات وسیع و گسترده ای را علیه حذف یارانه ها و علیه جمهوری اسلامی سازمان دهیم. بیاییم متحد و یکپارچه این جبهه نبرد با سرمایه داری و ارتجاع اسلامی حاکم در ایران را پرتوان کنیم.

شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران (تورنتو-کانادا)

٢٦ اکتبر ٢٠١٠