افق روشن
www.ofros.com

صاحب کشتارگاه های دانمارک کارگران را تهدید به کاهش دستمزدهایشان کرد

سیمای سوسیالیسم                                                                                               یکشنبه ۴ بهمن ۱٣٨٨

آقای شلد یوهانسن رئیس کنسرن بزرگ کشتارگاه های دانمارک « دانیش کرون »، در مصاحبه ای با روزنامه کروگن اعلام کرد که " اگر هر کارگری در تمامی کشتارگاه های دانمارک با کاهش ۲۰ درصد از دستمزدش توافق نکند از کار اخراج خواهد شد. ما در اجرای این طرح نیازی به مذاکره و گفتگو با مسئولین اتحادیه نمی بینیم، زیرا پارسال زمانی که برای جلوگیری از بحران اقتصادی ما قصد اجرای طرح بستن تعداد ده کشتارگاه و انتقال این کشتارگاه ها را به کشورهای آلمان و رومانی داشتیم٫ آنان ۱۱ روز از وقت ما را تلف کردند و در نهایت هم با طرح ما توافق کردند ". این سرمایه دار جنایتکار در بخشی دیگر از مصاحبه اش اضافه می کند که " ما با بستن این ۱۰ کشتارگاه و انتقال آن به کشورهای آلمان و رومانی و بکار گیری نیروی کار ارزان کارگران لهستانی و مجارستانی عملأ مانع ورشکسته شدن کنسرن دانیش کرون شد ه ایم. طرح کاهش ۲۰ درصد از دستمزد کارگران در ادامه همان طرح پارسال می باشد و به مسئولین اتحادیه هم قبلأ اعلام کرده ایم٫ دیگر هیچ نیازی به تلف کردن وقت همدیگر نداریم ". به دنبال پخش این مصاحبه روزنامه اکسترا با آقای نیلس پتر بوستروپ نفر دوم اتحادیه ن ن اف مصاحبه ای انجام داد. آقای نیلس پتر در این مصاحبه می گوید: " پارسال ما به این شرط با بسته شدن ۱۰ کشتارگاه با صاحبان کنسرن دانیش کرون توافق کردیم که ۳۰۰۰ کارگر را اخراج نکنند. آنان مسئله کاهش دستمزد را با ما در میان گذاشته اند اما ماحاضر به مذاکره در این مورد نشده ایم. اگر آقای شلد یوهانسن حاضر است اعلام کند و تعهد بدهد که کاهش ۲۰ درصد از دستمزد کارگران کشتارگاه ها آخرین طرح است و در آینده هیچ کشتارگاهی را تعطیل نمی کنند و هیچ کارگری را از کار اخراج نمی کنند، ما قول می دهیم کارگران را قانع کنیم که به کاهش دستمزدهایشان رضایت دهند ". آنچه کاملأ روشن است و جای هیچ شک وتردیدی را باقی نمی گذارد این است که هم از سخنان کارفرمای جنایتکار و هم از سخنان این مزدور اتحادیه چی معلوم است که مسئولین اتحادیه های کارگری در جریان طرح کاهش دستمزد ها قرار داشته اند و کلامی در این رابطه با کارگران در میان نگذاشته اند. اگرنه در کشوری که طبق قانون و قراردادهائی که میان کارفرمایان و اتحادیه های کارگری به تصویب رسیده است که هر گونه کاهش دستمزد، اخراج یا بستن مراکز کار باید به اتحادیه اطلاع داده شود، چگونه ممکن است این سرمایه دار جنایتکار با چنین گستاخی حکم کاهش دستمزد کارگران را صادر کند ؟ آقای نیلس پتر پنهان نمی کند که سال گذشته مسئولین خیانتکار اتحادیه با صاحبان سرمایه در اجرای طرح بستن ۱۰ کشتارگاه همکاری کرده اند. آیا هر کارگر آگاهی با شنیدن این نوع خبرها نباید دیوار هر گونه توهمی به جنبش سندیکالیستی را در هم شکند ؟ آیا به راستی مسئولین خیانتکار اتحادیه های کارگری با این نوع خیانتها روی مسئولین اداره کار و شوراهای اسلامی ضد کارگری دولت سرمایه در ایران را سفید نکرده اند ؟ آیا کارگران آگاه و هوشیار نباید یقه رفرمیستهای چپ ایرانی در خارج کشور را محکم بچسپند و بگویند این اتحادیه ها چه نوع ظروف تشکیلاتی هستند که نسخه آنان را برای ما می پیچید؟ آیا سکوت طیف رفرمیسم چپ و عدم انعکاس اخبار سلاخی شدن کار و معیشت همزنجیران ما در این کشورها توسط صاحبان سرمایه که با همکاری، همفکری و همراهی کامل مسئولین اتحادیه های کارگری انجام می شود، کار کاملأ آگاهانه ای نیست ؟ ما فعالان ضد سرمایه داری طبقۀ کارگر وظیفه خویش می دانیم که عملکرد ضد کارگری اتحادیه های سرمایه سالار باب دل و مورد پسند رفرمیسم چپ را برای همزنجیران خویش در ایران و هر جای دیگر جهان سرمایه داری افشا سازیم.

منبع: سایت نروژی جنبش آزاد اتحادیه ای

ژانویۀ ٢٠١٠

سایت سیمای سوسیالیسم

www.kaargar.com