افق روشن
www.ofros.com

اخبار، گزارش، مصاحبه و مطالب کارگری


سندیکای هفت تپه                                                                                                                           جمعه ۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۵ نوامبر ۲۰۲۲

پیروز باد جنبش نان کار آزادی

بیانیه مشترک:

حمایت از مردم تحت ستم و محکوم کردن کشتار مردم در شهرهای کردستان!

برای مشاهدۀ تصاویر، کلیپ ها و مطالب سندیکا اینجا کلیک کنید.
مردم شریف و آزادیخواه

بیش از هفتاد روز از دور جدید خیزش سراسری در اکثر شهرهای ایران می گذرد.
حضور گسترده زنان و مردان در کف خیابان ها، نشان از آن دارد که مردم ستمدیده و محروم در ایران تصمیم گرفته اند برای به دست آوردن مطالبات خود ایستادگی کنند.
داشتن آزادی در عرصه های مختلف، آزادی بیان، داشتن حق تشکل و تحزب، داشتن معیشت و مزدهای مناسب برای یک زندگی شایسته و انسانی، تامین رفاه اجتماعی، لغو هرگونه حجاب و پوشش اجباری برای زنان و مردان، دسترسی به آموزش مناسب و رایگان، داشتن بیمه های رفاهی و دسترسی به درمان و بهداشت مناسب و رایگان و دهها خواست و مطالبه انسانی، جزء حقوق بنیادی و خواست مسلم کسانی است که در چهار دهه گذشته تا به امروز در عرصه های مختلف مبارزاتی قدم برداشته و در این راه تلاش کرده اند. متن کامل را اینجا کلیک کنید.

*************

اتحاد کارگران رمز مبارزه میدانی است!

اتحادعمل کارگران صنایع، گارگران رشته های مختلف خدماتی و کارگران کشاورزی نقطه عطف بسیار مهمی در جنبش طبقۀ کارگر است و نقش تعیین کننده ای در پیشبرد و تکامل اعتراضات و جنبش اعتراضی در سراسر ایران خواهد بود. ما از هرگونه تلاش برای تشکل یابی و مشارکت در اعتراضات حق طلبانه مردم زحمتکش حمایت می کنیم و پیشبرد این مبارزه را از وظایف خود می دانیم.
در تداوم خیزش های اعتراضی سال های قبل، اکنون قریب به دوماه است که بی وقفه جنبش عظیمی در میان زنان، جوانان (به ویژه دانشجویان و دانش آموزان)، معلمان، کارگران ، بازنشستگان و همه محرومان و زحمتکشان جامعه، با قدرت و صلابت به پیش می رود. گستردگی و عمق یابی این جنبش با طرح شعارهای سیاسی از همان روز نخست در فریاد توده های معترض تجلی یافته و بنیان های حاکمیت سیاسی را نشانه رفته است. مردم معترض در این روزهایی که در عرصه خیابان حضور دارند به رغم سرکوب عریان نیروهای انتظامی و امنیتی، همچنان مصمم به تداوم مبارزه هستند و خواب را از چشمان سرکوبگران گرفته اند.
کارنامه ننگین دولت ها، مسئولان و ارگان های مدافع رژیم چیزی جز فساد، دزدی، گرانی، بیکاری، تشدید فقر، بی خانمانی، زندان، شکنجه، اعدام و کشتار نبوده است. فقر و نابرابری برای مردم زحمتکش و رفاه، آسایش، تجمل و ثروت اندوزی برای سرمایه داران حاکم و وابستگان به حکومت بوده است. کارگران و زحمتکشان هیچ سهمی از ثروت های اجتماعی نداشته اند. در تمام دوران حیات جمهوری اسلامی، مزدهای حقیقی یعنی قدرت خرید واقعی کارگران کاهش یافته و اکنون چند برابر زیر خط فقر است. که این نیز به اندازه زنده ماندن برای ادامه استثمار بوده است. البته میلیون ها بیکار و جویای کار از آن هم محروم بوده اند. اعتراض و نفرت و خشم بر افروخته شده در جنبش اخیر پاسخ ظلم و ستم و استثمار بی حد مرزی است که در تمام این سال ها سایه سنگین خود را بی وقفه بر زندگی کارگران و زحمتکشان گسترانده است.
مردم بر این امر واقف شده اند که وقتی سیاست و برنامه های اقتصادی دولت و حکومت هیچ روزنۀ امیدی برایشان باقی نگذاشته و علیه منافع مردم زحمتکش عمل می کند، باید در مقابلش بایستند و با مبارزه با این رژیم، در تغییر سرنوشت خود تلاش کنند.
بی تفاوت نبودن نسبت به عملکرد دولت ها در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اولین قدم در راه مشارکت در تغییر سرنوشت خود و جامعه است. اما این کافی نیست. برای یک تحول اساسی در جامعه، باید روش های متناسب با آن تحول تدارک دیده شود. هیچ حکومتی با این حجم از تخلف و فساد،خودکامگی و دروغگویی و این همه نیرو و وسایل سرکوب به سادگی مجبور به عقب نشینی از قدرت سیاسی نشده است. تنها مبارزۀ سازمان یافته، با اهداف روشن و با تدارک می تواند حاکمیت را به عقب بنشاند و زمینه را برای اینکه خود مردم زحمتکش سرنوشت خویش را در دست گیرند فراهم سازد.
در جامعه ای که ساختار سیاسی و اقتصادی آن به ضد منافع مردم است و خواست های اکثریت عظیم مردم سرکوب گردیده و از هیچ گونه آزادی سیاسی و مدنی برخوردار نیستند، این توده عظیم از پتانسیل توفنده ای برخوردارند که هیچ حکومت سرکوبگری قادر به مهار آن نمی باشد. اما آنچه واقعیت دارد، این است که این پتانسیل توفنده باید به قدرت سازمان یافته و بالفعل تبدیل شود. تبدیل شدن به یک قطب قوی و کارآمد نیز تنها با اتحاد نیروهای تحت ستم کارگر و زحمتکش و زنان و جوانان میسر است.
اکنون این اتحاد، حداقل از نظر مشارکت در عمل و بیان اعتراضات میدانی تا حدودی بوجود آمده و بخش های مختلف جامعه با اعتماد به هم سرنوشتان خود به فراخوان های مختلف که از سوی برخی هسته ها و محافل پیشرو صادر می شود پاسخ مثبت می دهند و بطور عملی در صحنه مبارزه حضور می یابند. اما در سطح کل جامعه و برای قوت یابی بیشتر جنبش در حال و آینده نقش و جایگاه طبقه کارگر در این اعتراضات از اهمیت بالائی برخوردار است. طبقه کارگر به عنوان وسیع ترین و مهم ترین بخش جامعه که از قدرت توقف تولید و بستن شریان های اقتصادی حاکمیت سرمایه داران برخوردار است، با شناخت از جایگاه اقتصادی و اعمال اراده سیاسی خود، قادر خواهد بود، روند مبارزه علیه حاکمیت سرمایه داران را به نفع طبقه و اقشار محروم جامعه تغییر دهد. موقعیت تولیدی کارگران به ویژه در مراکز کلیدی اقتصادی بدون شک می توانند با یک فرمان و توقف تولید، سیستم اقتصادی و سیاسی سرمایه داری جمهوری اسلامی را به مخاطره انداخته و با اتحاد کارگران رشته های مختلف و دیگر زحمتکشان و ستمدیدگان تحول دموکراتیک انقلابی جامعه و تغییر سرنوشت خود را تسریع نمایند.

۲۶ آبان ۱۴۰۱

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

گروه اتحاد بازنشستکان

*************

کد رمز ما ۲۴،۲۵،۲۶

آبان خونین ادامه دارد!

کارگران و زحمتکشان، مردم شریف و آزادی‌خواه؛
جنبش اعتراضی و سراسری کارگران و زحمتکشان و فرودستان در آبان ۹۸ که برای رهایی از فقر و نداری، برای داشتن رفاه و آسایش و آزادی به خیابان ها آمده بودند به خاک و خون کشیده شد.
سرکوبگران نظام ستم و استثمار تصور کردن که با کشتن، زندانی کردن و ترور مبارزین راه رهایی از ستم، این‌مبارزه سرکوب خواهد شد. اما تاریخ خلاف آن را نشان داده است.
با به قتل رساندن ژینا امینی و شروع مجدد اعتراضات سراسری، دختران و پسران نشان دادند که با ترور و به اسارت گرفتن مبارزین ، خللی در راه رهایی ایجاد نخواهد شد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از فراخوان آبان حمایت می کند چرا که خود بخشی از آبان می باشد.
ما هم به مانند تمام مبارزین راه رهایی از ستم و استثمار، به نیروی خود باور داریم، به نیروی میلیونی مردم متحد، به نیروی کارگران و زحمتکشان متشکل.
باور داریم مردم مبارز که برای رهایی از ستم و استثمار جسورانه و فداکارانه در میدان نبرد حضور دارند، تنها با اتکاه به نیروی خود راه رهایی را خواهند پیمود.
آبان ۱۴۰۱، آبان ۹۸ را با خود دارد. آبان به خون‌ کشیده شدن ستم دیده گان، آبان، نان و کار و آزادی را.
آبان ۹۸ و آبان ۱۴۰۱ یک مسیر را خواهد پیمود، مسیر رهایی از هر نوع ستم، تبعیض و نابرابری، مسیر رهایی از زن ستیزی و دفن مرد سالاری، مسیر برابری زنان و مردان در تمامی شئونات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و در یک کلام مسیر دفن هر گونه ستم جنسی، ملی، و رهایی نیروی کار و زحمت از استثمار و توحش نظام سرمایه داری.
فراخوان ۲۴،۲۵،۲۶ آبان، فراخوان تمام انسانهایی است که در راه رهایی قدم بر می دارند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با شعار زن زندگی آزادی، نان کار آزادی، از فراخوان عمومی آبان اعلام پشتیبانی می کند و لازم است که همگی ما در راه رهایی قدم برداریم و با سر دادن شعار، زندانی سیاسی آزاد باید گردد توان خود را برای آزاد کردن همرزمان اسیر شده را به نمایش بگذاریم.

ژینا امینی

زن زندگی آزادی، نان کار آزادی

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

سه شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۱

*************

دریافتی: حماسه ی اوین

برتپه های خونین اوین
آتشی برپاست اِمشب!

سّر می کشد شعله
از هیمه های طبل توخالی
از مترسک بی آبرو
آری ، از زندان اوین این ببر پوشالی

جرقه های تیز و عجول
همره شعله های سرخ و سوزان
ره می گشایند به سوی ستارگان
تا خبر دهند
فریادهای خیابان را

آی ستارگان
آی ستارگان
پا می گذاریم بر جا پای شما
تا آتش زنیم جهل ونادانی را
تا آتش زنیم ظلم وستم را

برتپه های خونین اوین
آتشی برپاست امشب!

اسماعیل گرامی - زندان رجایی مهرماه ۱۴۰۱

*************

تشکل کارگری فرمایشی در تقابل با تشکل‌های خودساخته و مستقل

علی‌حسین رعیتی‌فرد(معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)گفته است که نزدیک به ۱۴ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی، یعنی چیزی در حدود ۱۱ هزار تشکل کارگری و ۲ هزار و ۷۰۰ تشکل کارفرمایی در کشور مشغول به فعالیت هستند؛ و یکی از سیاست‌های اصلی معاونت روابط کار در دولت سیزدهم سه‌جانبه‌گرایی جامعه کار و تولید کشور است.
دولتی که خود یک پا کارفرما است و در تحمیل قراردادهای اجحاف آمیز و غیرعادلانه گاهی از کارفرمای خصوصی هم بدتر بوده است چطور از تشکل‌های کارگری می‌گوید؟ کدام تشکل کارگری مستقل می‌تواند در نظامی که هر موضوعی را تبدیل به مسئله‌ی امنیتی می‌کند آزادانه و با آسودگی از حقوق کارگر و شاغل و بازنشسته دفاع کند؟ معاون روابط کار می‌گوید کارگران با استفاده از تشکل‌های واحد تولیدی خود مطالبات به حق خود را پیگیری کنند. این چطور معاونی است که نمی‌داند به لطف قراردادهای موقت و یک ماهه و سفید امضا که حتی یک نسخه‌ی آن در دست کارگر نیست، کارفرمایان هیچ کارگر مطالبه‌گری را تحمل نمی‌کنند و بسیاری از این تشکل های کارگری که رعیتی فرد از آن نام می‌برد فقط نقش فرمایشی دارند تا امروز ایشان بتواند آمار دهن پرکنی از آن‌ها ارائه کند و گرنه کارگران و بازنشستگان از تشکل‌های مستقل خود محروم هستند همان تشکل‌هایی که نه به کارفرما و نه به دولت متصل باشد.
چرا وزارت تعاون در اموری مداخله می‌کند که اساساً نباید وارد آن شود مگر تشکل‌های مستقل به فرمایش برنامه‌ریزان وزارتخانه تشکیل می‌شوند یا این که وزارت‌خانه مداخله می‌کند تا از پیش همه چیز را تحت کنترل خود قرار دهد و از هر گونه استقلال و خودمختاری تشکل‌ها جلوگیری کند؟

برگرفته ازکانال اتحاد بازنشستگان

*************

دریافتی

جلسه محاکمه بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان فردا مورخ پانزدهم آبان، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام دردادگاه انقلاب اهواز برگزار می شود.
بازنشستگان در تجمع کاملا مسالمت آمیز خود فقط خواهان خواسته های صنفی خود بودند. اسامی بازنشستگان: اسماعیل مکوندی - محمد زمان کامروا - ناصر سعیداوی صبحی - مرید سازور- مراد ظهرابی - تورج مکوندی

*************

پیشروی ما کارگران در گرو تشکل یابی و سازماندهی است!

ما کارگران در چند دهه گذشته بی وقفه برای کسب خواسته ها و مطالبات خود اعتراض، اعتصاب و تجمع سازمان داده ایم و جنگیده ایم.
ما کارگران برای ایجاد تشکل های مستقل خود مبارزه کرده و موفقیت هایی بدست آورده ایم. کارگران بابت ایجاد تشکل یابی هزینه داده اند، و البته این روند با زندانی کردن کارگران و فعالین کارگری همچنان ادامه دارد، اما هیچگاه طبقه حاکمه و صاحبان سرمایه موفق نشده اند که کارگران را به سکوت بکشانند .
بیشمارانی از کارگران، دانش آموزان، دانشجویان، خبرنگاران، معلمان، بازنشستگان، زنان، جوانان و ... در زندانها اسیر و در شرایط سختی قرار دارند.
تشکل های معلمان و بازنشستگان و دیگر تشکل های اجتماعی همراه با تشکل های کارگری کماکان برای تامین معیشت و داشتن زندگی انسانی و شایسته، کاهش ساعت کار، دسترسی به تحصیل و آموزش رایگان، بهداشت و درمان رایگان، امنیت شغلی، تامین مسکن مناسب و داشتن بیمه های تامین اجتماعی، آزادی بیان و اندیشه، آزادی تجمع، تشکل، تحزب و اعتصاب مبارزه می کنند و همچنین خواستار آزادی تمامی جوانان، زنان و مردان، کارگر، معلمان، دانشجویان و دیگر زندانیان سیاسی هستند که در جریان اعتراضات سراسری جاری، بازداشت و زندانی شده اند.
کارگران خواهان برابری و دسترسی به تمامی نعمات مادی و معنوی تولید شده در تمامی شئونات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اجتماعی فرهنگی برای تمامی احاد و ملیت ها و اقلیت های مذهبی و جنسیتی هستند؛ کارگران علیه هر گونه ستم، تبعیض، استثمار و نابرابری بوده و خواهان برابری جنسیتی و انتخابی بودن پوشش میباشند.
هر روز مطالبات و خواسته های کارگران در زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وسیعتر میشود.
در این ارتباط ما شاهد اعتراضات سراسری هستیم که نشان می دهد، زنان، بیکاران، دانشجویان، دانش آموزان، کارگران، رانندگان، معلمان، پرستاران، زحمتکشان، فرودستان و دیگر اقشار مزد بگیر جامعه، دیگر تحمل شرایط کنونی را ندارند.
اگرچه جواب خواست و مطالبات تاکنونی اعتراض کنندگان‌ به شرایط موجود از سوی حاکمان خشونت افسارگسیخته بوده است و جانهای عزیز بیشماری گرفته شده است، هزاران نفر انسان مبارز و آزادیخواه دستگیر و بازداشت شده اند و مورد انواع اذیت و آزار قرار گرفته اند و صد ها سر و بدن با باتوم، گاز اشک آور، گلوله های جنگی و ساچمه ای سوراخ سوراخ شده اند، اما ما شاهد آن هستیم که کماکان معترضین در کف خیابان مصمم تر از همیشه مبارزات و اعتراضات خود را ادامه می دهند.
تغییرات بنیادی و اساسی در شرایط حاضر نیاز به مبارزات متشکل و سازمانیافته تر دارد.
ایجاد تشکل های خود ساخته کارگران و دیگر بخش های اجتماعی ضروری و امر عاجلی است تا بتوان تشکل های سراسری را متحدانه ایجاد نمود.
کارگران نیاز به تشکل های پایه ای و ادامه دار در محیط کار را دارند تا بتوانند به خواسته ها و مطالبات خود دست یابند.
خواست کارگران، خواست اکثریت احاد مردم است.
ما توده های ستم دیده نیاز به رهبر، شخصیت ها و نخبگان و افراد خود خوانده و بالاسر نداریم.
دوران رهبر سازی و شخصیت تراشی برای کارگران و مردم ستم دیده به پایان رسیده است. تمام افراد، شخصیت ها، سازمان و احزاب، در داخل و در خارج کشور بدانند که نقشه های آنها برای حاکم شدن بر سرنوشت ما و به دست گرفتن قدرت، خیالی است که شتر در خواب می بیند!
میلیون ها کارگر در بخش های مختلف اداری، تولیدی صنعتی، خدماتی، درمانی، آموزشی و... هم اکنون مشغول به کار هستند و تمام تولیدات مادی و معنوی حاصل کار آنهاست، پس اگر اینچنین است چه نیازی به آقا بالا سر است؟
ستمگر خوب و بد ندارد، استاد دانشگاه یا پرفسور باشد و یا شش کلاس سواد، کراواتی باشد یا یقه آخوندی، ما مخالف تمام ستم ها هستیم، دوران ارباب رعیتی به پایان رسیده است.
میلیون های انسان متشکل در تشکل های محیط کار و زندگی می توانند برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند و بر اساس منافع عمومی و اکثریت افراد جامعه، آزادی را همراه با زندگی شایسته و پر از رفاه را تامین کنند.
باید زنجیرها را بشکنیم و در مقابل زور و اجحافات حاکمان و سران ریزو درشت، با قدرت بایستیم.
منافع ما کارگران و مزد بگیران و تمامی توده های تحت ستم که اکثریت جامعه را تشکیل می دهیم را هیچ نیرو و قهرمانی، جز خودمان نمی تواند تامین نماید. ما کارگران باید از پراکندگی جلوگیری کنیم و متحدانه، قوی و یکپارچه برای جدال های طبقاتی فشرده تر شویم.
نگذاریم که دستهای سیاه پشت پرده، آینده ما و فرزندان مان را تحت عناوین پرطمطراق و با وعده های پوچ و توخالی دوباره به تباهی بکشانند.

شرط پیروزی ما اتحاد، همبستگی، متشکل شدن و سازماندهی است، سازماندهی!

*************

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، برگی از تاریخ جنبش کارگری ایران

کارگران نیشکر هفت تپه در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به دلیل دستمزد های ناچیز و عدم دریافت دستمزد ها، با شعار "کارگر هفت تپه ایم، گرسنه ايم، گرسنه ایم "اعتراضات خود را شروع کردند.
در دل خروش و اعتراض کارگران هفت تپه، کارگران به این‌نتیجه رسیدن که در راستای ایجاد تشکل مستقل کارگری باید اقدام کنند.
کارگران هفت تپه با تشکل یابی آشنایی اولیه داشتند، چرا که در سال ۱۳۵۳ کارگران هفت تپه تشکل سندیکایی داشتند، اما بعدا قیام سال ۱۳۵۷ این تشکل غیر فعال شد بود.
در دل مبارزات سال های ۱۳۸۴ و ۸۵ بخش وسیعی از کارگران با طرح تشکل یابی در این راه قدم برداشتند و با برگزاری جلسات متعدد به این‌ نتیجه رسیدن که تشکل مستقل کارگری خود را ایجاد کنند.
در این راستا کارگران با اراده جمعی خود تشکل مستقل کارگری را در آبان ۱۳۸۷ بدون اجازه ازدولت و کار فرما و اداره کار، ایجاد کردند.
کارگران با معرفی نمايند گان و گذاشتن صندوق رای، در بخش های مختلف کارخانه از جمله در بخش مزرعه و کار خانه، توانستند با رای گیری مخفی، نماینده گان خود را انتخاب کنند.
برگزاری انتخابات در شرایطی صورت گرفت که کارگران و نمایندگاه کارگران مورد شدیدترین تهدیدهای قرار داشتند. تهدید کارفرما، نهاد های امنیتی ،خطر اخراج و دیگر مشکلات.
اما با وجود فضای امنیتی و رعب و وحشت، کارگران توانستند با اراده جمعی، تشکل مستقل کارگران نیشکر هفت تپه را در اول آبان ۱۳۸۷ ایجاد کنند.
اما دشمنان طبقه کارگر در کوتاه ترین زمان ممکن با بازداشت ، زندان و اخراج نمایندگاه منتخب، توانستند جلو رشد و گسترش فعالیت های سندیکا را بگیرند و از برگزاری مجمع عمومی برای انتخابات ( با ایجاد فضای سرکوب همه جانبه ) در روند ادامه کاری سندیکا خلل ایجاد کنند.
هر چند از سال ۱۳۸۷ تا این لحظه ما به دلیل‌ اختناق و فشار پلیسی نتوانسته ایم مجمع عمومی را برگزار کنیم، اما با این وجود همیشه سندیکا کارگران‌ نیشکر هفت‌تپه در کنار کارگران بوده و در حد توان توانسته است صدای کارگران هفت تپه باشد.
از آبان ۱۳۸۷ تا آبان ۱۴۰۱ تغییرات اساسی در روند مبارزه کارگران صورت گرفته است.
گسترش اعتراضات و سطح مبارزات روزانه کارگران روز به روز بیشتر و بیشتر شده است، خواست و مطالبات کارگران بر اساس شرایط اقتصادی،سیاسی واجتماعی تغییرات اساسی داشته و خود باوری کارگران نسبت به گذشته بسیار قابل چشم گیر تر شده است، اما با این وجود عدم تشکل یابی و ایجاد تشکل های مستقل کارگری همچنان یکی از ضعف های اساسی جنبش کارگری در ایران است.
در چنین شرایطی که فرزندان ما و مردم تحت ستم در کف خیابان ها حضور دارند، در شرایطی که مدرسه و دانشگاه و خیابان به سنگر مبارزه تبدیل شده است، و اعتصاب معلمین و بخش های مختلفی از کارگران را شاهد هستیم، این امید را ایجاد کرده است که در دل چنین شرایطی کارگران بتوانند تشکل های مستقل خود را ایجاد کنند، چرا که کارگران بدون داشتن تشکل نمی توانند در مقابل توطئه و نقشه دشمنان طبقاتی ایستادگی کنند.
ما نمی خواهیم ضرورت تشکل یابی را متذکر شویم چرا که کارگران به این امر آگاه هستند، نکته کلیدی این است که باید بتوانیم از شریط کنونی با تحلیل اوضاع جاری از فرصت های پیش آمده استفاده کنیم و در مسیر تشکل یابی گام برداریم.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه درسال یاد ایجاد تشکل مستقل خود، این پیام را دارد که بتوانیم ایجاد تشکل های کارگری مستقل از دولت و کارفرما و احزاب را به نیروی خود ایجاد کنیم تا با اتحاد سراسری در مقابل تمام ستمگران و استثمارگران ایستادگی کرد.
جا دارد اشاره داشته باشیم به شجاعت زنان و مردان تحت ستم که برای رسیدن به خواست و مطالبه به حق خود همچنان دست از مبارزه برنداشته و با وجود فضای سرکوب، کشتار و زندان ، همچنان در میدان مبارزه حضور دارند.
امروز خیابان، مدرسه و دانشگاه به هم گره خورده است. جدا از اعتصاب ها و حمایت های کارگری که بصورت پراکنده تا کنون صورت گرفته، این امید وجود دارد که کارگران بعنوان یک طبقه با اعتصاب های فراگیر و سراسری بتوانند در سمت و سوی دادن و انسجام اعتراضات خیابانی نقش تاریخی خود را ایفا کنند و برای رهای از ستم و استثمار شیپور رهایی را به صدا در آورند. ‌
درود بر دختران و پسران آگاه و مبارز که با شعار زن زندگی آزادی دنیا را به لرزه در آورده اند. درود بر کارگران و زحمتکشان، زنان و مردان مبارز که برای رهایی، با شعار نان کار آزادی، اداره شورایی می روند تا بر سرنوشت خود حاکم شوند و اجازه ندهند فرصت طلبان و استثمارگران یک بار دیگر بر سرنوشت آنها حاکم شوند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

اول آبان ۱۴۰۱

*************

دریافتی

جوابیه به وزیر آموزش و پرورش

کوکب بداغی پگاه معلم/ ایذه
این نوبت از کِسان به شما، ناکسان رسید
نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد
دانش آموزان قهرمانان وطن هستند، شیردلان جسوری که پیاده روی فقر روی خط لوله ثروت را تاب نیاوردند و برای آزادی و رفاه بزرگترین سلاح خود که جان آنهاست را روانه ی میدان کردند که
“بُزدل ترین وزیر قرن بگوید بازداشت دانش آموزان برای اصلاح و تربیت است"
نه جناب وزیر اشتباه آدرس داده ای همانگونه که اشتباهی منصوب شدی باید به عرض شما برسانیم نظام فرسوده وقرون وسطی آموزش وپرورش نیاز به اصلاح دارد نظامی که تبدیل به پادگان شده و بر صورت دانش آموزان ابتدایی گاز اشک آور می ریزند شرمتان باد.
اگر نظام آموزش وپرورش بر اساس شایسته سالاری چیدمان شود افرادی چون شما حتی جرات رد شدن از کنار وزارت خانه را نخواهد داشت.
تاریخ نام این نسل شجاع را با اقتدار ثبت خواهد کرد. می دانی جناب وزیر خاک ایران مدتهاست بوی خون می دهد و این دانش آموزان پژواک صدایش بودند که در کل دنیا پیچیده شما پای راه رفتن آنها را بریدید ولی غافل از قدرت پروازشان بودی جناب وزیر اینهمه دانش آموز کشته شد چرا سکوت کردی ؟
معلمان شریف را در بند کرده اند به جرم حق خواهی ولی مهر خاموشی بر لب زده بودی ؟
در شگفتم !!!! چگونه؟ و بر اساس کدامین عقل و منطق وزیر آموزش و پرورش کشوری زندان را محل مناسبی برای اصلاح و تربیت دانش آموزان می داند؟
جناب وزیر قانون اساسی کشورها بطور معمول هر ١٩ سال تغییراتی دارد و باز نویسی میشود چون معتقدهستند هیچ نسلی حق ندارد برای نسل های بعدی تعیین تکلیف کند کار شما از هشدار و اخطار گذشته ولی بدان این نسل قطعا آزادی را خواهند دید.
منِ معلم ندای حق طلبی دانش آموزانم را شنیدم و کنار آنها خواهم ایستاد در خیابان "درس آزادی خواهی با موضوع زن، زندگی و آزادی برگزار خواهیم کرد"
آنچه عقابِ داخل قفس را پیر میکند
غم قفس نیست.....
پرواز کلاغ های بی سر و پاست......

*************

اتش سوزی در زندان اوین

جان تمام زندانیان در خطر است!

بر اساس اخبار و گزارشات منتشر شده در شامگاه شنبه ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱ ،اتش سوزی در زندان اوین رخ داده و همچنین هم زمان با آتش سوزی در زندان، صدای انفجار و صدای شلیک گلوله شنیده شده است.
متاسفانه تا این لحظه هیچ گونه اخبار قابل استنادی از حادثه اتش سوزی در زندان اوین منتشر نشده و مشخص نیست که چه تعداد از زندانیان دچار حادثه شده اند.
بر اساس خبر دریافتی تا این لحظه، کارگر بازنشسته اسماعیل گرامی و رضا شهابی کارگر زندانی و از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد تهران و حومه، توانسته اند از وضعیت سلامت خود اطلاع رسانی کنند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اعلام می دارد که حفاظت از سلامتی زندانیان بعهده قوه قضاییه و تمام نهاد ها و سازمان های حکومتی و غیر حکومتی است که زندان ها را تحت کنترل دارند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه ضمن آرزوی سلامتی برای تک تک کسانی که در زندان هستند، خواستار آزادی تمام عزیزان در بند بوده و در عین حال خواستار رسیدگی سریع و گزارش دهی شفاف و دقیق از روند این اتش سوزی به مردم تحت ستم ایران می باشد.
مردم شریف و ستمدیده، با توجه به اوضاع بحرانی جاری در کشور، جان تمام عزیزان در بند، در خطر جدی قرار دارد! خواستار آزادی فوری و سریع تمام عزیزان در بند باشیم.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

یکشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۱

*************

بازداشت تعدادی از کارگران اعتصابی

براساس گزارش های منتشر شده چند تن از کارگران اعتصابی در عسلویه بازداشت شده اند.
اسامی چند تن از بازداشت شدگان در اعتصاب كارگران پروژه ای در عسلویه به شرح زیر اعلام شده است:
مهدی جهانبخشی، علی محمودی، هادی مولایی، نورعلی بهادری، فرید کوراوند، کامبیز مهمدی، شاهین نجفی، احمد پور، فرشید مرادی، علی شاپوری و امید کوراوند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت بازداشت کارگران و ایجاد فضای رعب و وحشت را شدیدا محکوم کرده و خواهان آزادی این عزیزان و تمام فعالین عرصه های مختلف اجتماعی و بازداشت های فله ای در روز های اخیر می باشد.

با زندان، تهدید و ارعاب، جنبش کارگران و ستمدیدگان عقب نشینی نخواهد کرد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

۱۹ مهر ۱۴۰۱

*************

همرزمان، ستم دیده گان؛

اعتراض و خیزش خیابانی دختران آفتاب و انقلاب، وارد چهارمین هفته شده است.

دختران و پسران مبارز با شعار "زن زندگی آزادی" کوچه و خیابانهای را به لرزه در آورده اند تا با رزم پرشکوه خود به رهایی و برابری برسند، رهایی از ستم و استثمار، رهایی از تبعیض و نابرابری ها.
فرزندان ما در کف خیابان برای رهایی از ستم، اختناق و تبعیص، نیاز به همراهی و حمایت دارند.
در چنین شرایطی که خون فرزندان ما سنگ فرش خیابان ها را رنگین کرده است، آغاز اعتصاب کارگران در بخش های مختلف نفت و پتروشیمی، امید و جان تازه ای به کالبد این مبارزه دمیده است.
انتطار به حق و به‌ جای فرزندان کار و زحمت از پدران و مادران، از خواهران و برداران استثمار شده این بود که در کنار آنها باشند و چرخهای تولید و ثروت را از حرکت بازدارند.
امروز ۱۸ مهر ماه اولین جرقه این اتحاد و همبستگی با حضور پر شور کارگران پروژه ای شاغل در پتروشیمی بوشهر، پالایشگاه آبادان و در عسلویه کلید خورد.
همبستگی کارگران در حمایت از فرزندان، از خواهران و برادران خود در کف خیابان، نیاز فوری این جنبش است.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به سهم خود از اعتصاب کارگران دربخش های مختلف نفت و پتروشیمی در حمایت از اعتراضات در خیابان را تبریک می گوید.
فرزندان، خواهران و برادران ما این انتطار را دارند که دیگر بخش های کار و تولید به اعتصاب سراسری بپیوندند چرا که رهایی از ستم و استثمار، از تبعیص و نابرابری ها با اتحاد و همبستگی امکان پذیر است.

کارگران و زحمتکشان شریف و اگاه؛
خیزش دختران خیابان نیاز به حمایت دارد. دختران این سرزمین تصمیم گرفته اند تحولی عظیم را رقم بزنند، تحولی که رهایی زنان در دیگر مناطق را هم با خود به همراه خواهد داشت.
این خیزش عظیم و قابل ستایش باید با اعتصاب کارگران در جای جای این سرزمین پیوند زده شود.
برای رهایی از تبعیض و ستم برای رهایی از فقر و تنگدستی برای داشتن نان و آزادی، دختران آفتاب و انقلاب را تنها نگذاريم

دختران آفتاب و انقلاب؛
در فردای پیروزی تمام جهان در مقابل شما کلاه از سر بر خواهند داشت، شما درس ایستادگی و مقاومت را به همه نشان دادید.

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران برای رهایی

پیش بسوی اعتصاب سراسری در بخش های مختلف کار و تولید

۱۸ مهر ۱۴۰۱

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

*************

حمله به دانشجویان محکوم است!

"فرزند کارگرانیم کنارشان می مانیم"
کارگران و زحمتکشان، مردم ستمدیده؛

همانطور که همگی در جریان هستید، خیزش خیابانی و سراسری در اکثر شهر های ایران همچنان در جریان است.
جنبش های مختلف در ایران با شعار "زن زندگی ازادی" در کنار هم برای بدست آوردن مطالبات خود مبارزه را در اشکال مختلف ادامه می دهند.
خمیر مایه پیوند اعتراض های خیابانی با اعتصاب کارگری در اشکال مختلف در حال شکل‌گیری است.
طی هفته گذشته ما شاهد فراخوان های گسترده دانشجویان در بخش های مختلف مبنی بر حمایت از خیابان بوده ایم.
حضور پرشور دانشجویان این فرزندان کارگران و زحمتکشان که بار ها شعار سر دادند " فرزند کارگرانیم، کنارشان می مانیم" امروز همچنان این عزیزان در کنار زنان و مردان ستم دیده، ثابت قدم ایستاده اند و در دانشگاه صدای ژینا امینی ها هستند.
فرزند کارگران می دانند که شعار زن زندگی آزادی در پیوند است با شعار نان کار آزادی و به این دلیل حاکمان همانطور که در آبان ۹۷ در جریان اعتصاب کارگران هفت تپه برای مدافعان نان کار آزادی، اداری شورایی حکم بیش از ۱۰۰ سال زندان را صادر کردند، تا شاید صدای جنبش کارگری را خفه سازند!! امروز در اشکال دیگری دست به انتقام زده اند تا به خیال خود در پیوند شعار زن زندگی آزادی با شعار نان کار آزادی خللی وارد کنند.
همانطور که همگی اطلاع دارید در روز یکشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱ حمله وحشیانه ای به فرزند کارگران در دانشگاه شریف شروع شده است.
ما کارگران، زحمتکشان و فرودستان جامعه به شما قول خواهیم داد که در کنار فرزندان خود خواهیم بود. سرکوب شما دانشجویان عزیز، سرکوب کارگران و ستم دید گان است، کشتن شما یعنی کشتن پدر و مادر زحمتکش شما، پس مطمئن باشد "فرزندان دلیر" در کنار شما هستیم و " کنارتان" می مانیم.
نان و آزادی را از ما گرفته اند و با حمله به ژیناها و حدیث ها و.. با حمله به شما می خواهند صدای همگی را خفه کنند، اما فریاد خشم و نفرت ما از ستم استثمارگران و تاریک پرستان خاموشی ندارد.
"فرزندان دل بند " مادران و پدران و دیگر انسان های شریف و آزادی‌خواه ، شما را تنها نخواهند گذاشت!
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه حمله به دانشجویان،را شدیدا محکوم می کند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، بازداشت و ربودن دانشجویان، ضرب و شتم دانشجویان، استفاده از گاز آشک آور، استفاده از شوکر، تفنگ ساچمه ای و تیر جنگی و دیگر اشکال خشونت دولتی بر علیه دانشجویان را یک جنایت آشکار می داند و باید آمران و عاملان این جنایت سریعا شناسایی و داد گاهی و تمامی بازداشت شده گان سریعا آزاد گردند.
قطعا این جنایت و دیگر جنایت ها را نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم.
فرزندان دلبند، با شعار، " فرزند کارگرانیم کنارشان می مانیم " دشمنان را رسوا کنید، با فریاد "زن زندگی آزادی، نان کار آزادی" صاحبان زر و زور را به لرزه در آورید، آینده از آن ماست!

زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران

*************

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱

در محکومیت بازداشت داود رضوی و ادامه بازداشت اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه

روند سرکوب و بازداشت فعالین کارگری و دیگر فعالین در دیگر عرصه های اجتماعی همچنان ادامه دارد.
جواب خواست و مطالبات به حق توده های ستمدیده، کارگران و فرودستان، جوانان زن و مرد تاکنون سرکوب و گلوله بوده است.
ژیناها را در خیابان ساچمه باران می کنند تا ثابت کنند که ژینا به قتل نرسیده است.
فعالین کارگری را در محیط کار و زندگی بازداشت و زندانی می کنند تا با سناریو های پوسیده و نخ نما، اعتراض و مطالبه گری انها را توطئه و جاسوسی قلمداد کنند.
اما واقعیت ها چنان سرسخت هستند که با سرکوب، ساچمه و گلوله، زندان و بازداشت خط زده نمی شوند. در شرایطی که خیابان در خروش است داود رضوی از اعضای سندیکای شرکت واحد تهران و حومه بازداشت و در شب ۵ مهر ۱۴۰۱ به زندان اوین انتقال داده می شود.
این در حالی است که رضا شهابی و حسن سعیدی از دیگر اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد همچنان در بازداشت بسر می برند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت داود رضوی و ادامه بازداشت رضا شهابی و حسن سعیدی را شدیدا محکوم کرده و خواستار آزادی این عزیزان دربند می باشد.
همچنین در روز های اخیر تعداد زیادی از جوانان ستمدیده و جان به لب رسیده در خیابان ها بازداشت، زخمی و کشته شده اند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از این طریق، سرکوب، بازداشت و کشتن معترضین را محکوم کرده و خواستار پایان دادن به این فضای پر از خشونت و سرکوب می باشد.

۷ مهر ۱۴۰۱

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

*************

بازداشت فعال کارگری "کامران ساختمانگر"

بر اساس خبرهای منتشرشده، امروز پنجشنبه ۷ مهرماه ، حدود ساعت یک بعد از ظهر ماموران امنیتی به منزل شخصی فعال کارگری کامران ساختمانگر هجوم برده و نامبرده را با طرز وحشیانه ایی ضرب و شتم کرده و همراه خود بردند.

*************

در محکومیت به قتل ژینا امینی

مهسا " ژینا " امینی دختر ۲۲ ساله ی سقز ی که در روز سه شنبه ۲۲ شهریور توسط گشت ارشاد در ایستگاه متروی حقانی تهران بازداشت شده بود بعد از دو ساعت پیکر نیمه جان او تحویل بیمارستان کسری داده می شود.
متاسفانه ژینا امینی در عصر روز جمعه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۱ در بیمارستان کسری بر اثر ضربه مغزی جانباخت.
این اولین بار نیست که زنان جامعه ما مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار می گیرند، این اولین بار نیست که جان شیرین زنان و دختران این سر زمین قربانی سیاست های ضد زن و مرد سالارانه می شود، و متاسفانه تا زمانی که سرمایه سالاری و مرد سالاری حاکم باشد ما شاهد اینگونه فجایع خواهیم بود.
اما مردم ستمدیده در کردستان و دیگر شهرها ایران، دانشجویان و زنان مبارز با اعتراضات تاکنونی خود نشان دادند که در مقابل این کشتار سیستماتیک خواهند ایستاد.
زنان و مردان ستم دیده می دانند که با اتحاد و همبستگی و مبارزه مداوم می توانند به این ظلم و ستم و تبعیض پایان دهند تا دیگر اربابان زور و ستم نتوانند فرزندان ما را به قتل برسانند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به خانواده مهسا امینی تسلیت گفته و خود را شریک از دست دادن فرزند دلبند آنها می داند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به قتل رساندن ژینا امینی را محکوم کرده و خواستار شناسایی، معرفی و مجازات عاملان و آمران این جنایت بوده و خواستار لغو تمام قوانین ضد زن می باشد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

*************

"۳۸ درصد دستاوردی شیرین"

در اواخر سال ۱۴۰۰ بود که "شورای عالی کار" اعلام کرد: حداقل دستمزد کارگران شاغل و بالطبع حقوق بازنشستگان حداقل بگیر برای سال ۱۴۰۱ متناسب با نرخ تورم یعنی ۵۷/۴ درصد افزایش می یابد.
مدتی بعد افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان ۳۸ درصد + ۵۱۵۰۰۰ تومان توسط دولت اعلام شد!!
تو گویی که بازنشستگان سایر سطوح دراین جامعه زندگی نمی کنند و یا گرانی و تورم در زندگی آنان تاثیر چندانی ندارد!!
کمتر از یک ماه بعد و سکوت بازنشستگان در برابر افزایش ۳۸ درصد! دولت چنین پنداشت که وقتی ۵۷ درصد را به ۳۸ درصدکاهش داد پس ۳۸ درصد را هم می تواند کاهش دهد ، که نتیجه آن اعلام افزایش حقوق ۱۰ درصد برای سایر سطوح بود!
با چنین درصد ظالمانه ای اعتراضات بازنشستگان بالا گرفت و با تجربه ای که در چند سال گذشته کسب کرده بودند (که همانا آمدن به کف خیابان بود) اعتراضات خود را نسبت به این رقم (۱۰ درصد) نشان دادند.
اعتراضات به صورت هفتگی و حتی هر روز در شهرهای مختلف کشور پیگیرانه ادامه داشت.
نیروهای امنیتی به اشکال مختلف مانند ضرب و شتم بازنشستگان و یا اخطار و احضار آنان از طریق تماس تلفنی و حتی در بعضی شهرها مانند تهران نوعی حکومت نظامی برقرار کردند تا مانع گسترش اعتراضات شوند.
گویا نیروهای امنیتی و مسئولان نمیخواستند بفهمند که تهدید، بازداشت و زندان در عزم بازنشستگان برای گرفتن حق وحقوق خود دیگر تاثیری ندارد.
با تداوم اعتراضات در کف خیابان، سرانجام دولت (حکومت) را به عقب نشینی واداشت و افزایش ۳۸ درصد را پذیرفت.
اما مانند همیشه عده ای از حلقه به گوشان حکومت که همواره تنها راه احقاق حق را نامه نگاری و دیدار با مسئولان مختلف می دانستند و حضور بازنشستگان در کف خیابان را بی ثمر (هنوز هم می دانند) وهمواره مانع از تجمعات می شدند، حالا که این راه حل جواب داده و بازنشستگان موفق به گرفتن افزایش ۳۸ درصد شده اند، این جماعت بر سر سفره پیروزی نشسته و به دنبال سهم خواهی هستند.
آنها می گویند" هم شما، هم ما، هم این وآن و بالاخره همه دراین دستاورد سهیم هستیم"!!!
زهی خیال باطل، چرا که درسالهای گذشته شاهد بودیم که نامه نگاری های این افراد هیج تاثیری بر روی درصد اعلام شده توسط دولت نداشت و درنهایت همان درصدی که دولت(حکومت) اعلام کرده بود، اجرا می شد و تنها حاصلی که داشت این بود که افراد مذکور خود را نماینده بازنشستگان معرفی می کردند.
اما امسال با اقدام بازنشستگان و حضور درکف خیابان رقم مورد نظر یعنی ۳۸ درصد را به دولت (حکومت) تحمیل کردند.
بازنشستگان دیگر به خوبی می دانند که برای افزایش حقوق قانونی خود، دیگر نیازی به نامه نگاری نیست، چرا که طبق اصل ۴۱ قانون کار وتفسیر درست دو ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون سازمان تامین اجتماعی، حقوق هرساله باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. ودر غیر این صورت برای کسب حقوق قانونی تنها راه این است که به کف خیابان بیایند. ما بازنشستگان فقط با اتحاد خود وافشا کردن رهنمودهای فریبکاران می توانیم به خواسته های خود برسیم.

هرچه شیرین تر باد این افزایش ۳۸ درصد برتمامی بازنشستگان، از کار افتادگان و مستمری بگیران

اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته

زندان اوین - شهریور ۱۴۰۱

*************

اعترافات اجباری محکوم است!

برابر آخرین خبرهای دریافتی حسن طرفی پس از اتمام بازجویی ها به زندان مرکزی اهواز شیبان منتقل شده است.
حسن طرفی از بازنشستگان سال ۱۳۹۸ نیشکر هفت تپه

حسن طرفی یکی از بازنشستگان نیشکر هفت تپه می باشد که دراعتراضات بازنشستگان در شهر شوش نقش فعالی داشت.
ایشان در نیمه دوم تیرماه در منزل برادر خود در اهواز توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود، خانواده و بستگان هیچ اطلاعی از محل نگهداری او نداشتند.
صدا و سیمای ایران که تخصص اعتراف گیری های اجباری را در کارنامه خود دارد در برنامه ‌ ۲۰/۳۰ تلویزیون، تصاویر و فیلم کوتاهی از اعترافات اجباری حسن طرفی را پخش کرده است.
پرونده سازی و اعترافات اجباری برای فعالین کارگری که خواستار دریافت حقوق و مطالبات واقعی خود هستند در صدا و سیمای ایران تازگی ندارد، زیرا که صدا و سیما یکی از بازو های نهادهای امنیتی در ایران می باشد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه هر گونه پرونده سازی،اعتراف گیرهای اجباری را محکوم کرده و باور داریم که این عمل شنیع، غیر انسانی و غیراخلاقی نمی تواند برای همیشه ادامه داشته باشد.
کارگران و زحمتکشان و استثمار شوندگان روزی به این همه ظلم و ستم، به این تبعیض و نابرابری ها پایان خواهند داد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اعتراف گیری های اجباری صدا و سیما را محکوم کرده و خواهان آزادی به قید و شرط حسن طرفی کارگر بازنشسته هفت تپه و همچنین حسن سعیدی و رضای شهابی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه می باشد.

*************

کارگر بازنشسته، اسماعیل گرامی آزاد شد!

اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته پس از ۱۷ ماه زندان، روز سه شنبه اول شهریور ماه ۱۴۰۱ به قید وثیقه‌ی ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین به مرخصی آمد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه آزادی اسماعیل گرامی را به خانواده پر تلاش او ، به بازنشستگان مبارز، به کارگران و زحمتکشان تبریک و شاد باش میگوید.
ما خواستار پایان دادن به پرونده سازی، تهدید و ارعاب تمام انسانهای آزادیخواه بوده و همچنین خواستار آزادی تمامی فعالین کارگری، معلمان، زنان، دانشجویان نویسندگان و تمامی کسانی هستیم که برای آزادی، برای رهایی و برابری، برای داشتن زندگی پر از رفاه و آسایش، برای داشتن نان و آزادی، در زندان هستند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

اول شهریور ۱۴۰۱

*************

دریافتی

تعدادی ۳ نفر از بازنشستگان اهواز جهت آخرین دفاعیات به شعبه سیزده بازپرسی دادسرای انقلاب اهواز احضار شدند.
شنیده ها حاکی است که اتهامشان تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی از طریق برگزاری تجمعات اعتراضی است.
اسامی این بازنشستگان که بیست روز در بازداشتگاه اطلاعات سپاه بودند بدین شرح است: ناصر سعیداوی، محمد زمان کامروا،مراد ظهرابی. وکیل انتخابی بازنشستگان فرزانه زیلابی است.

شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱

*************

دریافتی: خبر فوری

اسکندر لطفی سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران لحظاتی پیش با استقبال گرم کنشگران صنفی با قید وثیقه آزاد شد.
شورای هماهنگی با تبریک آزادی این کنشگر صادق به همه فعالان صنفی کشور در انتظار آزادی دیگر معلمانی که همراه سخنگوی شورای هماهنگی بازداشت شدند، یعنی آقایان: رسولی بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، شعبان محمدی می باشد.

*************

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش یکشنبه ۲۳ مرداد

نه به فقر، نه به نابرابری ها،نه به تبعیض و ستم. / زنده باد رفاه و آسایش، زنده باد، نان و آزادی.
فریاد و ایستادگی بازنشستگان در دفاع از حقوق و مطالبات در مبارزه با فقر و نداری در مبارزه با تبعیض و ستم .

*************

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش

چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ نه به فقر، نه به نابرابری ها، نه به تبعیض و ستم.

زنده باد رفاه و آسایش، زنده باد، نان و آزادی.

صحبت های فریدون نیکو فرد

صحبت های فریدون نیکو فرد عضو بازنشسته سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، امروز سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ درتجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی درشوش مقابل فرمانداری شوش.

*************

تجمع و راهپیمایی اعتراضی بازنشستگان سه شنبه ۱۸ مرداد

تجمع و راهپیمایی اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی ‌شوش در گرمای بالای ۵۰ درجه.
نه به فقر، نه به نابرابری ها، نه به تبعیض و ستم. زنده باد رفاه و آسایش، زنده باد، نان و آزادی.
تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز.

*************

یاداشتی از یک بازنشستۀ هفت تپه

این دیوار بی اعتمادی که این بازنشسته خسته از بی عدالتی در گرمای بالای پنجاه درجه به ان تکیه داده، دیوار فرمانداری شوش است که از مالیات مردم ساخته شده.
با پرچمی سبز در روزهایی سیاه زندگی می کنیم، به دیواری تکیه زده ایم که اعتمادی به آن نداریم، اطرافمان پر از راهزنانی است سیری ناپذیر که بجز چپاول ما اندیشه ای در سر ندارند، ما از کی و کجا راه را اشتباه آمدیم؟

*************

تبریک و شادباش برای آزادی ریحانه انصاری‌ نژاد

ریحانه انصاری‌ نژاد پس از۸۷ روز بازداشت موقت، روز شنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۱ به قید وثیقۀ یک میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه آزادی این فعال کارگری شریف و متعهد را به خانواده ایشان، کارگران و تمام انسان‌های آزاده‌ای که دل در گرو جهانی عاری از ستم طبقاتی دارند، را تبریک و شاد باش می گوید .

*************

ارسال‌شده به کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته را آزاد کنید

امروز۱۶ماه از بازداشت همسرم (اسماعیل گرامی) میگذرد.او اکنون مبتلابه کرونا و در قرنطینه زندان اوین بسرمیبر دبدون حتی یک روز مرخصی! مگریک کارگربازنشسته چه میگوید و میخواهد جزحق و حقوق سی ساله خود دردوران بازنشستگی را! حقی که بخاطرآن باید۴ سال ازعمرخود را بجای گذراندن درکنار خانواده و در آرامش و آسایش، درزندان و محروم ازدیدارعزیزانش و نبود امکانات بهداشتی و تغذیه مناسب و کلکسیونی از بیماریهای ریز و درشت بجامانده ازدوران کاردرکارخانه های مختلف سپری کند.
ایشان دراثر ابتلابه کرونا و تب بالا دچارتشنج شده است و برای اعزام به بیمارستان میخواستند به دست وپایش زنجیربزنند (به کسی که بیماراست ودچارتشنج شده واسمش راهم گذاشتند:طبق قانون) که قبول نمی کنند و به بند بر می گردانند. دراین چند روزحتی دوباره برای اعزام به بیمارستان اقدامی نکرده اند. تامین سلامتی زندانی برعهده زندان است وعواقب حال ایشان برعهده مسئولین امنیتی و زندان می باشد.
بخشی از سروده زنده یاد بکتاش آبتین
پرسید شغل؟
گفتم شاعرم
خندید و کفِ دستم رامُهر زد
روی برگه‌ی اعزام به بیمارستان
افسر نگهبان
شغل‌ام را «آزاد» نوشته بود
خندیدم
چگونه یک زندانی
میتواند شغلش آزاد باشد؟!

*************

پیروز باد جنبش نان کار آزادی

حسب اخبار دریافتی به کانال

بهرام گرگان که به همراه سایر بازداشتی های بازنشستگان در ارتباط با تجمع بازنشستگان در تاریخ ۳۱ تیرماه توسط اطلاعات سپاه در اهواز بازداشت شده بود امروز، سه شنبه با وجود دستور بازپرس شعبه ۱۳ بازپرسی اهواز و تحویل نامه آزادی توسط خانواده ش به زندان مرکزی اهواز، مسئولان زندان از آزادی وی امتناع ورزیدند و اعلام نمودند که تحت بازجویی است.
لازم به یاد آوریست حسن طرفی کارگر بازنشسته هفت تپه با گذشت دو هفته همچنان در بازداشت اطلاعات سپاه میباشد.

سه شنبه ۱۱/مرداد/۱۴۰۱

*************

بازداشت گسترده بازنشستگان در اهواز توسط اطلاعات سپاه

مسئولیت جان بازنشستگان بازداشتی به عهده نظام جمهوری اسلامی است.
در پی تجمع اعتراض آمیز بازنشستگان در اهواز، جمعه ۳۱تیرماه، دوازده تن از آنها از جمله آقایان رهداری، اکبری بیرگانی، برون و گرگان توسط اطلاعات سپاه دستگیر شدند و در سلول های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه حبس می باشند.
گفتنی است که آقای رهداری عمل بایپس قلب انجام داده و طبق توصیه پزشک فورا نیاز به آنژیو مجدد دارد.
آقای اکبری بیرگانی نیز بیماری های متعدد آلزایمر و اعصاب و قلب دارد.
آفایان گرگان مبتلا به بیماری شدید پوستی و ریه و اعصاب می باشد و همگی سالمند و بین شصت تا هفتاد سال سن دارند.
همچنین حسن طرفی بازنشسته هفت تپه بیش از یک هفته است که توسط اطلاعات سپاه در منزل برادر خود در اهواز بازداشت شده است.
شرم آور است که حاکمیت به جای تکریم از بازنشستگان، بدون ملاحظه کهولت سن و بیماری های متعدد، در ازای درخواست اجرای قانون و پرداخت مطالبات به حقشان، وقیحانه آنها را در سلول های انفرادی حبس می کند.
گفتنی است که پیش از این نیز برای آقایان ظهرابی، کامروا و سعیداوی پرونده امنیتی تشکیل داده و پس از بیست روز بازداشت در سلول انفرادی با سپردن وثیقه پانصد میلیونی موقتا آزاد شدند. وکالت این سه بازنشسته را فرزانه زیلابی وکیل سابق کارگران هفت تپه به عهده
در صورت عدم آزادی فوری سایر بازنشستگان، تجمع اعتراضی را به درب دادگستری اهواز منتقل خواهیم کرد.

مسئولیت جان بازنشستگان بازداشتی به عهده نظام جمهوری اسلامی است.

*************

شوش شنبه ۸ مرداد

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوش، در اعتراض به فقر و نداری، به تبعیض و نابرابری ها و دستمزدهای بسیار ناچیز .

*************

پشت دیوارهای زندان؛ ریحانه انصاری نژاد، بازداشت به جرم تلاش برای کارگران

از ۲۲ اردیبهشت که ماموران وزارت اطلاعات ساعت ۲ بامداد به خانه ریحانه انصاری نژاد، فعال کارگری یورش بردند، ۷۲ روز گذشته است. ماموران در آن نیمه شب، چند ساعتی را به بازرسی و زیر رو کردن خانه سپری کرده اند. همه این اتفاقات جلوی ریحانه و دختر جوانش که تنها ساکنان خانه بودند، رخ داده است. رفتار خشونت آمیز نیروهای اطلاعاتی، باعث رعب و وحشت دختر جوان او شده است. به شکلی که با گذشت بیش از دو ماه همچنان تبعات و تاثیر منفی برخورد آنها در روحیه او قابل مشاهده است. مگر یک فعال کارگری چه کرده که باید برای بازداشتش نیمه شب و به این شکل خشونت آمیز به محل زندگیش هجوم برد؟

"منبع ایران وایر"

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

*************

تجمع اعتراضی بازنشستگان ۲۹ تیر

تجمع اعتراضی بازنشستگان اهواز
تجمع اعتراضی بازنشستگان شوشتر
تجمع اعتراضی بازنشستگان شوش.

زنده باد زندگی، زنده باد اتحاد و همبستگی.!

*************

اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته را آزاد کنید

اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته ۱۶ ماه است که با یک اتهام واهی (تبانی وتجمع علیه امنیت ملی.) در زندان تهران بزرگ زندانی است.آیا مطالبه حق وحقوق سی سال اندوخته خود و دیگر بازنشستگان اقدام علیه امنیت ملی است؟! یاعدم رسیدگی به خواسته های بازنشستگان و دیگرمزدبگیران با توجه به روند افسارگسیخته قیمتها وتورم؟!
گرامی به همراه دیگر بازنشستگان بعد از سی سال کار و تلاش خواهان برقراری حقوق متناسب برای یک زندگی استاندار و افزایش حقوق طبق تورم بودند.آیا با بازداشت یک بازنشسته ۶۷ ساله با کلکسیونی ازانواع بیماریها کمکی به حل مسایل و مشکلاتی که با آنهادست به گریبان هستند، حل شد؟
بازداشت گرامی نه تنها مانع اعتراض بازنشستگان نشد بلکه هرروزهفته به یکشنبه های اعتراضی تبدیل شده است. امروز فقط شهرهای بزرگ محل تجمع و اعتراض نیستند! فریاد اعتراض "زحمتکشان دیروز/ بازنشستگان امروز" درسراسرکشور بلند است. سرکوب و زندان شاید درمقطعی مانع از تجمع شود ولی همیشگی نیست و نخواهد بود. تنها راه پاسخگویی به خواسته های آنان است.
امروز با مشخص شدن حقانیت مطالبات بازنشستگان (افزایش حقوق طبق تورم) تداوم حبس اسماعیل گرامی غیرقانونی هست و باید آزاد شود.

اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته را آزاد کنید

*************

تجمع اعتراضی بازنشستگان یکشنبه ۲٦ تیر

برای مشاهدۀ تصاویر، کلیپ ها و مطالب سندیکا اینجا کلیک کنید.
شوش

تجمع اعتراضی بازنشستگان شوش به دستمزد های نازل، در اعتراض به تورم و گرانی، مبارزه برای داشتن زندگی شایسته، برای داشتن نان و آزادی.

اراک و کرمانشاه
تجمع اعتراضی بازنشستگان اراک و کرمانشاه به دستمزد های نازل، در اعتراض به تورم و گرانی، مبارزه برای داشتن زندگی شایسته، برای داشتن نان و آزادی.

*************

شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی خرم آباد مقابل درب اداره کل تامین اجتماعی

تجمع بازنشستگان اهواز

تجمع بازنشستگان اصفهان

تجمع پر شکوه بازنشستگان شوش
در اعتراض به فقر و نابرابری ها، در اعتراض به تبعیص و ستم. مبارزه برای داشتن زندگی شایسته.

*************

چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱

تجمع و راهپیمایی بازنشستگان شوش در اعتراض به فقر و سفره های خالی، در اعتراض به تبعیض و نابرابری و مبارزه برای داشتن یک زندگی شایسته و انسانی.
راهپیمایی اعتراضی بازنشستگان اهواز
راهپیمایی اعتراضی بازنشستگان شوشتر. اعتراض به فقر، سفره های خالی، اعتراض به تبعیض و نابرابری ها

*************

سه شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۱

تجمع بازنشستگان شوش وهفت تپه در مقابل فرمانداری شوش

*************

عسل محمدی فعال کارگری:

امروز برای اجرای حکم یکسال حبس به زندان اوین رفتم.

این واقعیت که ایران آبستن قیام‌های قریب الوقوع در اعتراض به افزایش و گسترش فقری بی سابقه و شدت فشارهای اجتماعی بر مردم خواهد بود، چنان عینی و غیر قابل انکار است که مقام‌های حکومتی را ناچار به اذعان و انذار آنچه پیش روی نظام است نموده و نهادهای امنیتی را به دستپاچگی برای پرونده سازی‌های پوچ و مذبوحانه برای فعالان سیاسی به امید ارعاب و ساکت کردن هر معترضی.
آنچه جمهوری اسلامی هرگز نفهمید شدنی نیست. نه اجرای فله‌ای احکام چند معترض و نه انفرادی های رفقا و عزیزانمان در بندهای امنیتی و نه صدها ساعت شکنجه روانی برای اعتراف گیری، هیچ کدام نمیتواند جمهوری اسلامی را از سرنوشت محتومش، سرنگونی؛ رهایی بخشد.
ایمان "ما" به تحقق رهایی، آزادی و برابری هزاران بار پر زورتر از گلوله‌های سربی جلاد است.
امروز رفتم تا برای مدتی کنار خواهران آزاد‌ه‌ام، در بند رویای آزادی سرزمینم را ببافم تا به تار و پودش رنگ عمل بپاشم.
آنجایی میروم که هوایش پر از بوی نسرین است و نیلوفر.
شبهایش ناهید در آسمانمان دلبری میکند دلهایمان شوق بهار دارد و هر سپیده‌ میخوانم:
ای شادی ای شادی آزادی
روزی که تو بازایی
با این دل غم پرورد
من با تو چه خواهم کرد

نسرین جوادی - نیلوفر بیانی - ناهید تقوی - سپیده قلیان - شادی گیلک - بند نسوان اوین سپیده کاشانی

*************

بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز همچنان خستگی ناپذی در کف خیابان هستند.

راهپیمایی بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به عدم افزایش حقوق و مستمری‌ها، عدم اجرای کامل همسان‌سازی و عدم تحقق دیگر مطالبات‌شان همچنان به تجمع‌های خود ادامه می‌دهند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت

شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱

*************

حمله نیروهای یگان ویژه به کارگران معدن مس سونگون ورزقان محکوم است

حمله وحشیانه نیروهای یگان ویژه به کارگران معدن مس سونگون ورزقان در سومین روز اعتصاب کارگران، امروز شانزدهم تیرماه، محکوم است!
امروز شانزدهم تیر ماه سومین روز اعتصاب کارگران معدن سونگون ورزقان است که از همان ابتدای صبح نیروهای یگان ویژه با حمله به کارگران و ضرب وشتم آنها تعدادی را دستگیر کردند تا بلکه بتوانند به اعتصاب کارگران پایان دهند.
استخراج در سه روز گذشته در معدن متوقف شده است، لذا کارگران با وجود شرایط سخت کاری معدن در زیرزمین کسی پاسخگوی مطالبات بحق شان نیست . کارگران با تهدید و بازداشت و سرکوب مرعوب نخواهند شد.
ما کارگران برای داشتن نان، کار، آزادی، برای داشتن زندگی شایسته و به دور از ستم و استثمار به مبارزه خود ادامه خواهیم داد.
ما می خواهیم بر سرنوشت خود حاکم شویم. باید به حاکمیت سرمایه داران بر کارگران و زحمتکشان پایان داده شود.
حال نوبت ماست، نوبت کارگران و زحمتکشان و مردم تحت ستم که بر سرنوشت خود حاکم شوند.
مبارزه ما کارگران تا لغو ستم و استثمار ادامه خواهد داشت. مبارزه ادامه دارد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت

*************

بازنشستگان شوش با خانواده هایشان در تجمع اعتراضی شرکت کردند

صبح امروز چهارشنبه ۱۵ تیرماه بازهم بازنشستگان شهرستان شوش وشهرهای حومه، درب فرمانداری شوش به همراه تعدادی از اعضائ خانواده زن وبچه دست به تجمع اعتراضی زدند.
انها با سردادن شعارهایی عیله دولت خواستار تایید مصوبه شورای عالی کار توسط دولت واجرای ۲۵ درصد متناسب سازی سال ۱۴۰۰ و استقلال سازمان تامین اجتماعی شدند.
لازم به ذکر است اخیرا دونفر از بازنشستگان بنامهای عیسی شوهانی وعیسی مظفری توسط حفاظت اطلاعات سپاه احضار و از آنها تعهد گرفته شده وسپس آزاد شدند.

امروز چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ تجمع اعتراضی بازنشستگان اهواز

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

*************

پیام ارسال شده به کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

چرا دولت مصوبه افزایش دستمزد بازنشستگان را تائید نمی کند؟

سالها طبق قوانین کار و در اواخر اسفند ماه در جلسات شورایعالی کار حداقل افزایش دستمزد کارگران مصوب میشود که نرخ تعیین شده از سوی شورایعالی کار برای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی یکسان اجرا میشود.
هر چند که این افزایش ها همیشه چندین برابر پائین تر از نرخ واقعی تورم بوده است.
امسال چه شده است که دولت حاضر به تایید چنین مصوبه ای نیست!
از آنجا که قانون پرداخت در کشور روند مشخصی ندارد وهربخش تابع صندوق های مختلف بازنشستگی می باشند، درنتیجه افزایش دستمزدها هم روند یکسانی را ندارد. حال آنکه تمام بازنشستگان درشرایط یکسانی زندگی می کنند و افزایش قیمتها و تورم برایشان یکی است و از طرفی همه آنان در دوران تقریبا سی سال خدمت بخشی از حقوق خود را جهت آرامش و آسایش در زمان بازنشستگی درصندوق های مربوطه اندوخته اند.
دولت به دلیل پر کردن کسری بودجه اش همیشه دست در جیب کارگران کرده و صندوق تامین اجتماعی یکی از تامین کننده های کسریش است. که با وجود تمام اعتراضات مستمر بازنشستگان تامین اجتماعی در سراسر کشور که همچنان ادامه دارد باز هم اصرار دارد با عدم اجرای قوانین، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را فقط تا ده درصد افزایش دهد که در ماه گذشته در تعدادی از فیش های حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی این افزایش ده درصدی تحمیل شده و همچنان با صدور بخشنامه ها وبیانیه ها و سخنرانی های متفاوت مسئولین، هنوز حقوق بازنشستگان تامین با وجود گذشت چهار ماه از سال مقدار افزایش برایشان مبهم و نامفهوم است.
دولت باوارد شدن به صندوق های مختلف (تامین اجتماعی ...) و تبدیل آنها به حساب پس انداز شخصی خود به راحتی از آن ها برداشت نموده و برگشتی هم وجود ندارد.
به این ترتیب خود را وارث صندوق ها واندوخته های آنان می داند. ولی هنگام بودجه بندی هیچ ردیفی برای آنها درنظر نمی گیرد. درصورتی که صندوق کشوری ولشکری که زیر نظر دولت اداره ودارای ردیف بودجه است.دولت با استفاده از قدرت خود افزایش حقوق این دوصندوق را ده درصد (که باتوجه به تورم وگرانی بسیار ناچیزاست) اعلام می کند. حال هم تلاش دارد افزایش دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی را که ربطی به دولت وبودجه آن ندارد همان ده درصد اعلام کند و توجیهش هم برقراری عدالت است! این عدالت درفقر است نه در رفاه وآسایش بازنشستگان. بازنشستگان تمام صندوق ها اندوخته خود را دریافت می کنند ودولت با دخالت تلاش می کند کسری بودجه وریخت وپاش های خود را جبران کند.همه بازنشستگان کشوری ، لشکری وتامین اجتماعی ...باید متحد ویک صدا خواهان افزایش حقوق یکسان وطبق تورم وتامین یک زندگی استاندارد باشند. امری که دولت همواره از آن گریزان است وچون به بازنشستگان دو صندوق کشوری ولشکری ده درصد افزایش داده، سعی دارد افزایش ده درصد را برای تامین اجتماعی هم اجرا کند.

تاحق خودنگیریم/ ازپا نمی نشینیم

یک بازنشسته

*************

پیروز باد جنبش نان کار آزادی

چهارشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ حضور حداکثری ساعت ۱۰ صبح

خیابان از آن ماست!

با اتحاد و همبستگی برای کسب مطالبات به حق خود، به خیابان خواهیم آمد.

*************

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی

تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به عدم افزایش حقوق و مستمری‌ها، عدم اجرای کامل همسان‌سازی و عدم تحقق دیگر مطالبات‌شان به تجمع‌های خود ادامه می‌دهند.

چهارشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

*************

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی

بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز همچنان خستگی ناپذیر در راستای کسب مطالبات به حق خود در خیابان ها هستند.
امروز سه‌شنبه هفتم تیرماه، بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به عدم افزایش حقوق و مستمری‌ها، عدم اجرای کامل همسان‌سازی و عدم تحقق دیگر مطالبات‌شان همچنان به تجمع‌های خود ادامه می‌دهند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

۷ تیر ۱۴۰۱

*************

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی

راهپیمایی اعتراضی بازنشستگان امروز یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ در اهواز

امروزیکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ تجمع اعتراضی بازنشستگان اراک عزا عزا ست امروز حقوق بازنشسته زیر عباست امروز

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی کرمانشاه / یکشنبه/۵/تیر/۱۴۰۱

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز مقابل استانداری. / امروز یکشنبه ۵/تیر/۱۴۰۱

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در ادامه پیگیری احقاق حقوق پایمال شده خود. درب استانداری خوزستان / شنبه ۴/خرداد/۱۴۰۱

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی امروز سه شنبه ۳۱ خرداد، در مقابل استانداری خوزستان اهواز

سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه


___________________________

برای مطالعه و مراجعه به اخبار و مطالب پیشین سندیکای هفت تپه اینجا کلیک کنید.