افق روشن
www.ofros.com

گزارش بازجوی از واله زمانی

!!!ما خواهان پایان دادن پرونده سازی علیه کارگران هستیم

سندیکای نقاشان ...                                                                                               جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹٧ - ۲۰ ژولای ۲۰۱٨

قابل توجه کارگران و فعالین:
هفته گذشته واله زمانی، از اعضا و بنیان گذاران سندیکای نقاشان استان البز بنا به اتهامان واهی قید شده در پرونده ای که در سال ١٣٩۴ به اتهام حضورش بر سر مزار شاهرخ زمانی (پسر عمومی واله) و از اعضای افتخاری سندیکای نقاشان استان البرز که به طرز مشکوکی در زندان گوهر دشت جان باخت به دادسرای شهید مقدسی شعبه ٦ بازپرسی احضار شده بود، واله زمانی روز یکشنبه ٢۴ تیر ١٣٩٧ در محل نامبرده حاضر شده و او را به بهانه اینکه پرونده شما تکمیل نیست مجدداً مورد بازجویی قرار دادند. تکمیل نبودن پرونده به این لحاظ بهانه است که دربازجویی روز یکشنبه به جای پرسیدن سوال ازموارد مربوط به سال ١٣٩۴ برسرمزار شاهرخ عزیز، از واله در مورد اعتراضات دی ماه ١٣٩٦، ارتباط داشتن با فعالین و احزاب و سازمانها در داخل و بیرون از ایران، از اعتراضات اخیر دراقصا نقاط ایران و در رابطه با دریافت پول از خارج و ... سوال کردند که جواب های واله درست و دقیق که هیچ کدام از این موارد ارتباطی به من ندارند بوده و هست. ( لازم به ذکر است که بیشترین موارد بیانات بازجوها، تنظیم سوالات و اطلاعات مورد استفاده بازجوها بر پایه بحث ها و دعواها و اتهامات زده شده به فعالین از طرف دیگر فعالین در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک، تلگرام و ... بوده اند. این حقایق را با بررسی و پرس جو از تعدادی از احضار شده ها می شود کسب کرد.) ضمن اینکه چنین نقشه ها و برنامه های ضد کارگری (احضار های برنامه ریزی شده، بازجویی مجدد، زدن اتهامان جدید و...) باید رو به عموم کارگران گزارش شوند لازم است برای روشنتر شدن موضوع سوالات زیر را طرح کنیم:
١- پرونده ساخته شده علیه واله زمانی به اتهام حضورش بر سر مزار پسر عمویش در سال ١٣٩۴ چه ارتباطی به مسائل اعتراضات ١٣٩٦ و ٩٧ دارد؟
٢- آیا چنین اعمالی (ارتباط دادن پرونده ١٣٩۴ به موارد ١٣٩٦ و ٩٧) عین اعمال ضد کارگری و غیر قانونی نیست که توسط قوه قضائیه مدعی قانون مداری پیش بده می شوند؟
٣- به چه دلیل و با چه هدفی قوه قضائیه هر روز تلاش می کند از طروق غیر قانونی برای تحت فشار قرار دادن فعالین کارگری که برای دفاع از حقوق خود و آزادی و برابری با دزدان و اختلاس گران و کارفر مایان مقابله و مبارزه می کنند با پرونده سازی های بی پایه و اساس تحت فشار قرار داده و هر روز اتهامات واهی جدید به انها وارد نماید؟
۴- ما کارگران میپرسیم با این همه فلاکتی که به جامعه و ما کارگران تحمیل کردید دیگر چه می خواهید؟
چنین سوالاتی و دهها سوال از این دست بنا به دلیل گزارشات دریافتی از دادسراهای مختلف که هر روز دهها فعال کارگری را که سالها قبل علیه شان پرونده سازی شده اخیر احضار می کنند و تحت بازجویی مجددا بر مبنای سوالات بی ربط مورد اتهامات بی پایه و اساس چدید قرار می دهند. از جمله در دادسرای مقدسی بیش از٣٠ فعال که پرونده باز از سالها قبل دارند در روز یکشنبه ٢۴ تیر ١٣٩٧ احضار شده و مورد باز جویی جدید قرار گرفتند.
واله زمانی جوابهای زیر را به سوالات بی ربط طرج شده داده است:
با خارج از ایران ارتباطی ندارم، هیچ کدام از فعالین احزاب و سازمانها در داخل کشور را نمی شناسم، هیچ گونه پولی از خارج کشور دریافت نکردم، در اعتراضات دی ماه ١٣٩٦ و ١٣٩٧ شرکت نداشتم و و...
حاصل بررسی های اخیر نشان می دهند که این سوالات پایه اصلی سوالاتی است که بصورت مشترک از همه احضار شده ها پرسیده می شود نتیجه این است که نقشه برنامه ریزی شده است، تا از طریق برنامه های از قبل طراحی شده فعالین را تحت فشار بگذارند و در پایان بازجویی های مجدد مستقیماً افراد را تهدید می کنند که نباید در اعتراضات شرکت کنید والا هر بلای سرت می آوریم.
ما وظیفه خود می دانیم به فعالین و تشکل ها هشدار بدهیم، که آماده باشند در مقابل پرونده سازی های ضد کارگری که در جریان و در حال تکوین است آگاهانه و اصولی و دقیق بر خورد کنند.

پیروز باد جنبش کارگری

گرامی باد یاد و خاطره شاهرخ زمانی

سندیکای نقاشان استان البرز

٢۵ تیر ١٣٩٧