افق روشن
www.ofros.com

آزادی مرتضی کمساری و علی اکبر نظری


سندیکای کارگران واحد                                                                                         پنجشنبه ٩ دیماه ١٣٨٩

مرتضی کمساری و علی اکبر نظری که در تاریخ های ٢ آذر و ٩ آذر ١٣٨٩ با احضار به دادسرای اوین بازداشت شده بودند روز ۴ شنبه با تودیع قرار کفالت از زندان های اوین و قزل حصار آزاد و به کانون گرم خانواده های خود بازگشتند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آزادی این دو عضو خود را به خانواده و همه کارگران ایران و جهان تبریک می گوید.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

٨ دی ١٣٨٩