افق روشن
www.ofros.com

داوود رضوی به شعبه شش دادسرای زندان اوین احضار شد


سندیکای کارگران واحد                                                                             یکشنبه ٢٠ شهریور ماه ١٣٩٠

طبق اخبار رسیده برابر تماس تلفنی آقای داوود رضوی عضو هیئت مدیره سندیكای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، جهت پاسخ به پاره ای سوالات باید خود را در اولین فرصت به شعبه شش دادسرای زندان اوین معرفی کند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

١٩ شهریور ١٣٩٠

http://www.syndicavahed.biz

*****************

داوود رضوی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، به دادسرای اوین احضار شد

آقای داوود رضوی، عضو هیات مدیره سندیكای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، به شعبه شش دادسرای زندان اوین احضار شد. بنا به خبر منتشر شده در سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در ١٩ شهریور ١٣٩٠، در پی یک تماس تلفنی، آقای داوود رضوی عضو هیات مدیره سندیكای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، جهت پاسخ به پاره ای سوالات، باید خود را در اولین فرصت به شعبه شش دادسرای زندان اوین معرفی کند.
آقایان ابراهیم مددی و رضا شهابی، دیگر اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، هم اکنون در زندان اوین، زندانی هستند. ابراهیم مددی، بیش از سه سال است که در زندان اوین، دوره محکومیت خود را به دلیل فعالیت های سندیکایی اش، می گذراند. رضا شهابی نیز، بیش از یک سال است که همچنان بلاتکلیف و در "بازداشت موقت"، در اوین زندانی است.

کانون مدافعان حقوق کارگر