افق روشن
www.ofros.com

فیلترینگ سایت سندیکای کارگران شرکت واحد را محکوم میکنیم


سندیکای کارگران واحد                                                                                        دوشنبه ٢۴ خرداد ١٣٨٩

فیلترینگ سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را محکوم میکنیم صبح امروز ٢٣ خرداد ماه سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به آدرس www.syndicavahed.net فیلتر شد. سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در شرایطی فیلتر شده است که ظرف ۵ روز گذشته دو نفر از اعضای هیئت مدیره سندیکا آقایان سعید ترابیان و رضا شهابی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.
ما بازداشت دو نفر از اعضای هیئت مدیره سندیکا و بدنبال آن فلیترینگ سایت سندیکا را اعمال فشار بیشتر بر سندیکای کارگران شرکت واحد جهت جلوگیری هر چه بیشتر از فعالیتهای سندیکائی و صنفی کارگران ارزیابی میکنیم و با محکوم کردن اینگونه اقدامات از همگان میخواهیم آدرس جدید سایت سندیکا را به شرح زیر به اطلاع عموم برسانند.

http://www.syndicavahed.us

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

خرداد ١٣٨٩