افق روشن
www.ofros.com

گردن به بیمارستان منتقل شد MRI رضا شهابی جهت


سندیكای كارگران واحد                                                                                چهارشنبه ١٨ آبان ماه ١٣٩٠

بر اساس اخبار رسیده از طرف خانواده رضا شهابی، نامبرده روز یكشنبه جهت عكسبرداری و ام آر آی گردن به بیمارستانی در تهران منتقل و پس از آزمایشات پزشكی مجدداً به زندان بازگردانده شده است.
قابل ذكر است رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در تاریخ ٢٢خرداد ١٣٨٩ دستگیر و با وجود برگزاری دادگاه هنوز هیچ حكمی برای ایشان صادر نشده است.
سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن محكوم كردن ادامه بازداشت رضا شهابی خواستار آزادی بی قید و شرط این فعال كارگری می باشد.

سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

چهارشنبه، ١٨ آبان ١٣٩٠