افق روشن
www.ofros.com

تجمع كارگران كارخانه واگن پارس

و داستان تسویه حساب ٢۴٠ كارگر گوشت زیاران

اینا - ایلنا                                                                                         سه شنبه ٢٦ آبان ۱٣٨٨


تجمع كارگران كارخانه واگن پارس اراك

آژانس ایران خبر: كارگران كارخانه واگن پارس اراك امروز در اعتراض به اینكه مبلغ ١٠٠میلیون تومان بخاطر شكست واگن های مترو ضرر كرده اند، و بیش از سه ماه است كه حقوقی دریافت نكرده اند، دست به تجمع اعتراضی زدند .
آژانس ایران خبر - ٢٦/٨/١٣٨٨

__________

تمامی ٢۴٠ كارگر گوشت زیاران باید تسویه حساب كنند

بر اساس تصمیم كه به تازگی در استانداری قزوین اتخاذ شده است، تمامی ٢۴٠ كار كه این واحد تولید باید در قالب تسویه حساب، معرفی بیمه بیكاری و یا بازنشستگی به همكاری خود با این واحد تولیدی پایان دهند.
عید علی كریمی دبیر اجرایی خانه كارگر قزوین در گفتگو با ایلنا، گفت: در استان قزوین دیگر كارخانه‌ای به نام گوشت زیاران وجود ندارد،‌ زیرا به دلیل مدیریت غلط بخش خصوصی این كارخانه از مدتی پیش تعطیل شده است.
وی افزود: ٢۴٠ كارگر در كارخانه گوشت زیاران كه به كشتار گوشت دام و بسته‌بندی آن مشغول بودند كه پس از واگذاری این كارخانه به بخش خصوصی در ٢ سال گذشته، مدیریت جدید به جای تهیه دام و كشتار آن، به كارهای چون توزیع لوازم آرایشی بهداشتی پرداخت و در نتیجه باعث افزایش بدهیهای كارخانه و تعطیلی آن شد.
وی افزود: به تازگی مالكیت این كارخانه از بخش خصوصی سلب شده است اما چون سازمان خصوصی‌سازی به نمایندگی از دولت قادر به نگهداری كارخانه نیست،‌ قرار است تمامی كارگران مرخص شوند.
وی با یادآوری اینكه بیش از ٨٠ درصد كارگران این كارخانه بیش از ٢٠ سال سابقه دارند گفت: از این پس كارگران باید در كنار دریافت مستمری بیمه بیكاری منتظر یافتن شغل جدید یا فدراسیون موعد بازنشستگی خود شوند.
وی تاكید این وضعیت در حالی است كه مدیریت خصوصی برابر قانون متعهد شده بود حداقل تا ۵ سال كارگران فعلی را حفظ كند.