افق روشن
www.ofros.com

تجمع ٣۵ نفر از بازنشستگان در شعبه تامین اجتماعی سقز


یک کارگر                                                                                                                           دوشنبه ۲۹ دیماه ۱۳۹۳

تجمع ٣۵ نفر از بازنشستگان در شعبه تامین اجتماعی سقز

(کارگران بازنشسته به شیوه حسابرسی و محاسبه مستمری شان توسط سازمان تامین اجتماعی اعتراض دارند.)

حدود ٣۵ نفر از کارگران که تحت قانون بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته شده اند صبح امروز ( یکشنبه ۲۸دی ) مقابل سازمان تامین اجتماعی در شهرستان سقز تجمع کردند. این تعداد از کارگران بازنشسته به شیوه محاسبه مستمری شان توسط سازمان تامین اجتماعی اعتراض دارند.
سازمان تامین اجتماعی مستمری این کارگران بازنشسته را که سابقه کاری بیست و چهار یا بیست و پنج ساله دارند بر اساس میانگین حقوق آخرین دو سال کاری آنها حساب کرده است . به گفته معترضان با وجود اینکه سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پنج سال آخر را از کارفرما ها دریافت کرده، آن را در محاسبه مستمری کارگران بازنشسته حساب نکرده است. میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی ام متوسط مزد یاحقوق بیمه شده ظرف دو سال آخر ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه.
به این ترتیب مستمری کارگران بازنشسته بجای این که بر مبنای سی سال پرداخت گردد فقط بر مبنای بیست و چهار سال پرداخت می شود.
تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی که براساس قوانین کار و تامین اجتماعی در استخدام دستگاه های دولتی بودند و پنج سال پیش از موعد مقرر بازنشسته شد ه اند،حدودا به چهل هزار نفر بالغ می شود. لازم به توضیح است که آنها در فاصله سالهای۸۶ تا ۸۹ با مصوبه دولت و مجلس از مزایای سنوات ارفاقی استفاده کردند و پیش از موعد بازنشسته شدند. بر اساس مقرراتی که به بازنشستگی پیش از موعد این گروه از کارگران دولت منجر شد، سازمان تامین اجتماعی در زمان صدور حکم بازنشستگی این کارگران، حق بیمه و مستمری مربوط به سنوات ارفاقی را به نرخ روز حساب کرده و علاوه بر آن بابت هر سال باقیمانده تا پر شدن سابقه پرداخت حق بیمه، مبلغ اضافی دیگری را که بصورت پلکانی و با ضریب ۱. ۱ محاسبه می شد، پرداخت کرده است.
بر این اساس چنانچه در سال۸۶ قرار بود یک کارگر شاغل در دستگاه دولتی با استفاده از این مصوبه پس از ۲۵ سال پرداخت حق بیمه بصورت پیش از موعد بازنشسته شود، دولت در مقام کارفرما به نرخ سال ۸۶ معادل ۵ سال حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرد ه و از سوی دیگر باید بابت همین ۵ سال مبلغ اضافی دیگری را که با ضریب ۱. ۱ و بصورت پلکانی و تصاعدی محاسبه می شد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است.
طبق گفته بازنشستگان، سازمان تامین اجتماعی در شرایطی که بابت بازنشستگی پیش از موعد آن ها همه هزینه های جانبی را محاسبه و از کارفرما دریافت کرده است اما در محاسبه و پرداخت مستمری آن ها بد حسابی و کم فروشی کرده است.
بر این اساس در شرایطی که مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، میانگین جمع حقوق بیمه پرداخت شده ی دو سال آخر سابقه کاری است، سازمان تامین اجتماعی مستمری این تعداد از بازنشستگان پیش از موعد را بدون در نظر گرفتن هزینه های مربوط به سنوات ارفاقی محاسبه کرده است.
معترضان به این شیوه ی محاسبه سازمان تامین اجتماعی اعتراض دارند و مدعی اند که بر طبق قانون کارفرمایان آن ها همه ی هزینه های اضافی بازنشستگی پیش از موعد آن ها را پرداخت کرده اند، و دلیلی ندارد که این هزینه ها در محاسبه مستمری های آن ها لحاظ نشود.
بازنشستگان معترض می گویند که مستمری آنان، که بدون محاسبه ۵ سال ارفاق سنوات بازنشسته شده اند، با یک بازنشسته ی معمولی که با سنوات کامل بازنشسته شده است حدود یک میلیون تومان اختلاف دارد.
این تعداد از بازنشستگان با یادآوری اینکه در فاصله سالهای ۸۶ تا ۹۰ حدود ۵ هزار نفر از آن‌ها با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری توانستند سازمان تامین اجتماعی را نسبت به تغییر شیوه محاسبه مستمری های خود وادار سازند، می گویند از سال ۹۰ سازمان تامین اجتماعی در شیوه بازنگری مستمری همه ی بیمه شدگانی که با چنین وضعیتی بازنشسته بودند تجدید نظر کرد، اما در نهایت از سال ۹۱ تاکنون این سازمان به استناد رای جدید دیوان عدالت اداری در محاسبه مستمری‌های آن‌ها به شیوه سابق کم فروشی و بدحسابی کرده و هزینه‌های مربوط به سنوات ارفاقی را نادیده گرفته است.
قابل ذکر است معترضین در ساعت یازده ونیم به تجمع خود پایان داده و به سازمان تامین اجتماعی التیماتوم دادند که تا بر آورد کامل مطالبات خود دست از تجمع بر نخواهند داشت. قرار تجمع بعدی روز دوشنبه است.