افق روشن
www.ofros.com

...جمهوری اسلامی با ايدئولوژی مذهب شيعه


مراد عظيمی                                                                                                         چهارشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۲٦ مه ۲۰۲۱


جمهوری اسلامی با ايدئولوژی مذهب شيعه در خدمت سرمايه داری ونه برعکس

با پديداری بحران اقتصادی سرمايه د اری رژيم ديکتاتوری شاه درسال ۱۳۵۵ وناکارآمدی رژيم درحل بحران اقتصادی وانتقالش به بحران سياسی رژيم شاه سرنگون شد.گرايش خمينی برای ترميم سرمايه داری زخم خورده، با کلاه گذاشتن سرمردم ناآگاه مردم ايران: بابرگزاری رفراندم آری به جمهوری اسلامی ونه به شاهنشاهی، سپس قانون اساسی مطلوبش تدوين شد!. جمهوری اسلامی بخشا با بهره گيری ازجنبه خشونت صدراسلام وقسمتی با استفاده ازابزارهای مادی، وغيرمادی روابط سرمايه داری جهانی وپاره ای با بهره جوئی ازابزار فکری نخبگان اش اپوزيسيون را سرکوب کرد. من به چندنمونه بسنده می کنم. رژيم ساختارسپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، کاربرد فرهنگ، هنر، دستگاه های ذهنيت سازی، استفاده ازشيوه های شکنجه برای اعتراف وپخش ازتلويزيون وبرچسب توطئه عليه امنيت کشوررا به هرفعاليت اجتماعی بيرون ازدايره قدرت را ازتوشه انباره رژيم ديکتاتوری شاه ودول سرمايه داری اخذ کرد.
گرچه، و بويژه ايدئولوژی های مذهب شيعه ايران و وهابی گری عربستان جنبه های خشونت صدراسلام را تبليغ وترويج واجرا می کنند. ولی،ريشه قانون فاتحين صاحبان جان ومال،ازمنجمله زنان ودختروبچه های، شکست خوردگان،قتل وغارت، دست بريدن،چشم درآوردن وانواع ديگرخشونت ها نه اديان سه گانه ابراهيمی يهوديت،مسيحيت واسلام، بلکه به زمانی بس پيشتربرمی گردد.درحقيقت با انتقال قهری ازجامعه مادرسالاری با برابری اجتماعی برپايه اخلاق وسياست ورزی ۵٠٠٠ سال پيش وظهور دولت تا به امروز با شناسنامه قتل،غارت،استثمار،استعمار، بردگی،ستم به زن وغيره،مشاهده کرد.امپراطوری آشوری سفاک ترين دولت تاريخی را در سال٢٦٠٠ پيش ازميلاد تاسيس کرد واز کاسه های سرمردم شکست خورده ديوارساخت.جمهوری رم وسپس امپراطوری رم برپايه قتل وغارت وبرده کردن شکست خوردگان ساخته شد. رمی ها برده را نه انسان بلکه حيوانی که سخن می گويد،Instramenta vocal،تعريف کردند.

برخورد به جمهوری اسلامی
موافق مدارک مردم شناسی وجامعه شناسی مذهب زاده کاهنان معابد اوروک،مصروغيره بود.استالين با بستن کليساها وممنوعيت مراسم مذهبی،آنراازبين نبرد.مذهب درکنج دل ودرون منازل مردم تا فروپاشی شوروی درسال ۱۹٨۹نفس کشيد.باورمندن مذهبی روسيه،همچون دوران پيگرد مذهبی،Inquisitions، باسرکوب مظلوم واقع شدند،درس آموزاست. همچنان که دربالا گفتم، جمهوری اسلامی جنبه خشونت صدراسلام را به خدمت گرفت.ولی،آياهمان جنبه خشونت صدراسلام اززمان محمد تازمان حاضر ادامه يافته واجرا شده است؟يک ديدگاه،عملکرد رژيم را اين همانی کليت اسلام می بيند.ولی،واقعيت تاريخی خلاف اين راثابت می کند.طارق ابن زيارسردار خلافت بنی اميه درسال ٧١١ ميلادی اسپانيا را فتح کردوشعبه خلافت بنی اميه تاسيس شد،وتاسال ١۴٩٢ ادامه يافت. دردربارخلافت عبدالرحمان جزم يا دگم مذهبی باعقل گرائی جRationalism،چالش شدوغيره.اروپای آنروز دوران تاريکی را می گذاراند و عقل گرائی درقرن شانزدهم دراروپا پديدارشد. باشکست بنی اميه وتاسيس خلافت عباسی دوران طلائی اسلام آغازمی شود. فرقه معتزله بابينش عقل گرائی و رد دگم مذهبی ظهورمی کند.جالب است ک خليفه مامون ديدگاه معتزله را می پذيرد.ابن راوندی متفکربزرگ درجناح چپ معتزله مذاهب سه گانه ابراهيمی را نقد می کند. درحاليکه،آثارفلسفی وعلمی يونان ورم درقرون وسطی محوشدند.باتشويق خلفای عباسی به عربی ترجمه شدند. چند قرن بعد،صليبيون درشرق باآثار فلاسفه اروپا آشنا و به اروپا منتقل کردند.بغداد مرکزعلم وفرهنگ جهان آنروزشد ودوستاران علم ودانش ازاقصی نکات دنيا روانه بغداد شدند. برای اولين باردرجهان درحيات بيمارستان گياهان پزشکی کاشته شد،وغيره.
امپراطوری اسلامی ازچين تا خاورميانه وازشمال آفريقا تا تانزانيا فضای امنيتی برپاکرد. داستان سعدی بابازرگان به سادگی نوعی ازجهانی شدن سرمايه داری تجاری آنروزرا درسايه امنيت توضيح می دهد،وغيره.
بااين مختصر،بايد گفت بعنوان هدف غائی اسلام کنونی نياز به اصلاح يا رفرم دارد.درمورد ايران ضروری است خواست دموکراتيک برابری مذهبی، قومی وزبانی را ذهنيت سازی کرد.

مراد عظيمی