افق روشن
www.ofros.com

پيش به سوی حکومت شورائی


مراد عظيمی                                                                                                      دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹٦ - ۱ ژانویه ۲۰۱٨

مردم با شعارهايشان فرياد سرميدهند که اين رژيم را نمیخواهند. تمام رژيم های سرمايه داری کنونی چه مذهبی و يا سکولار، حاکميت استثمار سرمايه داری توسط اقليت براکثريت جامعه بوده اند. تا کنون شکل بهم آمدن در امواج تظاهرات در شهرهای گوناگون پديدار گرديده و به استناد تظاهرات چند روز گذشته چشم انداز تداوم خروش توده ها وجود دارد. بموازات بيانيه های رسانه ای و سانسور فضای مجازی، رژيم نيروهای سرکوبش را درخيابانها مستقر کرده است. به پاس قيام و جانفشانی توده ها فضا برای تشکيل شوراها، بويژه، در محلات و موسسات توليدی - خدماتی، و سپس گسترش اش به شوراهای سراسری کشور فراهم گرديده است.

خصلت تشکلات شورائی:
يکم، در محلات کارگری جنبش شورائی تلاش می کند همه ساکنان محله از زن و مرد، نوجوان تا مسن در شورا شرکت کنند، دوم، شورا تشکلی از پائين و نماد اراده مستقيم مردم محله است، سوم، شورای محله نماينده ها را با رای مستقيم و علنی انتخاب می کند. چهارم، نماينده ها به شورا پاسخگو بوده و به محض نقض تصميمات شورا برکنارخواهند شد. پنجم، در اولين فرصت، شورای محله آغازين برای تشکيل شورای محله همسايه تلاش خواهد نمود... ششم، شورای محلات بنياد شورای ناحيه و شورای شهر را شامل می شوند.
بموازات تلاش برای سامان دادن شورای محلات، در موسسات توليدی - خدماتی شورا های کارگری تشکيل می شود.

خصلت بنيادی اداره شورائی جامعه
١-انواع گوناگون حکومت های سکولار دموکراتيک از بالا، ديکتاتوری سکولار، ديکتاتوری مذهبی و مذهبی دموکراسی از بالا، همه حکومت های سرمايه داری و پاسدار منافع اقليت جامعه اند.
٢- حکومت شورائی. کمون پاريس اولين تجربه مردم پاريس در اداره جامعه بود. ولی، در روسيه لنين شوراها را تابعی از حزب بلشويک کرد، و حزب بلشويک در روسيه حکومت نمود و باقی داستان ها. قيام مردم ايران بايد از تاريخ گذشته بياموزد. حکومت شورائی، يعنی اداره جامعه توسط شوراها. در فرايند قيام تشکل شورائی در را به روی تمام فرصت طلبان داخلی و خارجی می بندد.

مراد عظيمی - ٢٠١٨/١/١

پانويس. کنفدراليسم دموکراتيک شمال سوريه جنبه های آموزنده مثبتی دارد، مفيد خواهد بود که از تجربياتشان آموخت.