افق روشن
www.ofros.com

درس هایی از مبارزه کارگران غرب بافت کرمانشاه

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                          پنجشنبه ٢ مهر ۱٣٨٨

روز اول شهریور ماه سال جاری کارگران فرش غرب بافت کرمانشاه پس از چندین ماه مبارزه متحدانه، توانستند کارخانه را بازگشایی و به سر کار بازگردند. این کارخانه در مهر سال گذشته، توسط مدیریت به تعطیلی کشیده شد. کارگران نسبت به این اقدام کارفرما معترض شدند و برای رسیدن به خواسته های شان، به سازماندهی خود پرداختند. آنها در اولین اقدام، چند نفر از همکاران خود را به عنوان نماینده، انتخاب کرده و با تشکیل مجمع عمومی هفتگی، مستقیم در تصمیم گیری و نوع و شکل مبارزاتی، دخالت کردند. در این جلسه ها پیشنهادهای مختلف برای رسیدن به خواسته های خود را بررسی می کردند و با موافقت جمعی، راهکار مناسب و مورد نظرشان را برای پیگیری به نمایندگان ارائه می دادند. بر اساس همین تصمیم گیری ها بود که آنها به نمایندگان مورد اعتماد خود این اختیار را می دادند که برای بازگشایی کارخانه و گرفتن مطالبات شان، به مراکز دولتی مراجعه کنند و یا در صورت لزوم، کارگران نیز همراهی شان کنند. کارگران این کارخانه بار دیگر در جنبش کارگری این امر را اثبات کردند که طبقه کارگر برای دستیابی به مطالباتش باید پیش از هر چیز به نیروی خود باور و اتکا داشته باشد و با اعتماد به نمایندگان واقعی شان و حمایت و پشتیبانی از آنها، حرکت متحدانه خود را ادامه دهند. این مهم ترین درسی است که از اعتراض های چندین ماهه کارگران غرب بافت باید آموخت.
کارگران غرب بافت در شرایطی وارد این رویارویی شدند که کارفرما با تمام توان و امکانات مالی و حقوقی و نفوذ و اعتبارش در ادارات، برخوردار بود و می خواست به هر طریق ممکن کارخانه را به تعطیلی بکشاند. در مقابل، کارگران از همه چیز بی بهره بودند؛ نه تنها پول استخدام وکیل را نداشتند، بلکه هم چنین برای امرار معاش خانواده خود نیز با مشکلات جدی روبرو بودند. اما آنها با اعتقاد به نیروی متحد خود و با تلاش گسترده نمایندگان شان توانستند با ارائه دلایل و مدارک بی کفایتی کارفرما را در اداره کارخانه به مقام های حکومت اثبات کنند و دولت ناچار شد این مرکز تولیدی را به بخش دولتی باز گرداند.
علاوه بر این کارگران این خواست اساسی طبقه کارگر را به اثبات رساندند که " کار جزء لاینفک زندگی است" و آنها به عنوان شهروندان جامعه، خواهان داشتن کاری شرافتمندانه هستند. کاری که شایسته این سازندگان همه نعمت های بشری و تامین کننده نیازهای زندگی امروزی خود و خانواده های شان باشد.
موفقیت کارگران غرب بافت در دستیابی به بخشی از مطالبات خود و بازگشایی کارخانه، برای جنبش کارگری ارزشمند است و باید دیگر کارگران در ایران از تجربیات آن استفاده کنند. ما بار دیگر این پیروزی را به کارگران غرب بافت کرمانشاه تبریک گفته و ضروری است که این نکته مهم را بازگو کنیم که شرط تضمین وتثبیت دستاوردهای حاصله از مبارزه کارگران با سرمایه داران، داشتن تشکل های مستقل است. تشکلی که حافظ منافع آنها باشد. این حق آنهاست که به نیرو و اراده خود در محیط کار وزیست شان، هر تشکل کارگری که لازم می دانند، ایجاد کنند و نهادهای دولتی و کارفرمایی باید آن را برسمیت بشناسند و هیچ دخالتی در تصمیم گیری های آن نداشته باشند. تشکل مستقل کارگری حق طبقه کارگر است.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۱۳۸۸/۶/۳۰

www.komitteyehamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com