افق روشن
www.ofros.com

فرازهایی از جنبش کارگری ایران

طرح كارگران كارخانه جنرال موتورز ايران برای تشكيل شوراها در كارخانه

تابستان ۱۳۵٨

کانون مدافعان ...                                                                                                 شنبه ٧ مرداد ۱۳۹٦ - ۲۹ ژوئیه ۲۰۱٧

رفقای كارگر، همانطور كه می دانید ما برای انتخاب نمایندگان واقعی خود در اینجا جمع شدیم.
مبارزات قهرمانانه خلق ایران علیه رژیم سلطنتی شاه خائن و اربابان آمریكاییش و شركت فعال و همه جانبه طبقات مختلف مردم در این مبارزه كه با خون هزاران نفر از هموطنان مبارز ما آبیاری شد، باعث گشت كه رژیم ارتجاعی ایران و اربابان آمریكاییش دست به عقب نشینی بزند. مردم مبارز ما با مبارزات خونین و خستگی ناپذیر خود اولین پیروزی خود را با فرار شاه خائن به دست آوردند.
مردم مبارز ما و طبق كارگر در اولین قدم بسیاری از سازمان‌های ضد خلقی و ضد كارگری را كه در خدمت رژیم شاه خائن و سرمایه داران وابسته به امپریالیسم بود، در هم كوبید از جمله این سازمان‌ها، سازمان ضد كارگری سازمان كارگران بود. سرمایه داران ضالو صفت به كمك دولت حامی خود از انتخاب نمایندگان واقعی كارگران جلوگیری می كردند و عوامل دست نشانده و نوكر صفت خود را به عنوان نماینده كارگر و سندیكای كارگری جا می زندند. نمایندگان سندیكای كارخانه ما هم كه اشخاص مثل رضوانی، كریم خانی و سیامك بودند، نمایندگان واقعی ما نبودند. بلكه نمایندگان اخوان و اربابان آمریكاییش بودند. كار این نمایندگان دروغین سندیكا چیزی جز تامین منافع كارفرما و فریب دادن ما كارگران نبود. به همین دلیل ما هیچ گاه آنها را نماینده خود نمی دانستیم.
در شرایط كنونی به علت مبارزات قهرمانانه خلق ایران از جمله طبق كارگر از قدرت سرمایه داران و دولت پشتیبان آنها احتیاج به تشكیلات و سازمان‌های كارگری دارند. به همین دلیل ما آنجا جمع شدیم تا اولین قدم را در راه به وجود آوردن تشكیلات كارگری برداریم. ما اینجا جمع شده ایم تا شورای كارگران كارخانه خودمان را انتخاب كنیم. این شورا نماینده واقعی خواهد بود. وظایف شورای كارگران جنرال موتورز، عبارت است از:
١ - دفاع از خواسته‌ها و منافع كارگران در مقابل كارفرما این شورا به نمایندگی از طرف كارگران بایستی خواسته‌ها و تصمیمات كارگران را به كارفرما بگوید و در جهت به دست آوردن این خواسته ما اقدام كند.
٢ - جلوگیری از اخراج و بی كار كردن كارگران.
٣ - جلوگیری از تعطیل كارخانه بدون پرداخت حقوق كارگران.
۴* -به وجود آوردن و اداره صندوق اعتصاب كارگری.
تجربه به ما آموخته است كه در مبارزات خود با كارفرما برای به دست آوردن حقوق خود كه بیشتر مواقع به شكل اعتصاب است، ما احتیاج به صندوق اعتصاب داریم. این را نه تنها ما تجربه كردیم بلكه كارگران سایر كارخانه‌ها نیز به همین نتیجه رسیده اند. یكی از دلایل مقاومت قهرمانانه كارگران نفت در برابر مزدوران رژیم داشتن همین صندوق اعتصاب است. یكی از دلایل شكست ما در اعتصابات قبلی نداشتن صندوق اعتصاب بود.
این صندوق به این شكل به وجود می آید كه هر كارگر ماهیانه مبلغی مثلا 5 تومان از حقوق خود را به این صندوق می دهد. در مواقعی كه ما برای رسیدن به حقوق خود اعتصاب می كنیم و كارفرما برای به زانو درآوردن ما از پرداخت حقوق خودداری می كند، ما برای گذراندن زندگی خود و خانواده مان از پولی كه در این صندوق جمع شده استفاده می كنیم تا بتوانیم اعتصاب را تا پیروزی ادامه دهیم.
۵ - اداره شركت تعاونی كارخانه، برای جلوگیری از هرگونه دزدی و سوء استفاده در شركت تعاونی و در اختیار گذراندن محصولات مصرفی مورد نیاز كارگران و كارمندان و ارزانترین قیمت، ‌اداره شركت تعاونی بایستی در دست شورای كارگران.
٦ - رسیدگی به وضع بیمه و بهداشت كارگران و محیط كار.
٧ - نظارت بر آشپزخانه.
٨ - همكاری و تماس گرفتن با شورای كارگران كارخانه‌های دیگر و كوشش برای درست كردن یك تشكیلات سراسری كارگران ایران برای دفاع از منافع طبقه كارگر ایران.
٩ - تدارك برگزاری و سازمان دادن كارگران برای شركت در جشن‌های كارگر ملی و مذهبی.
١٠ - هماهنگ كردن مبارزات سیاسی اجتماعی كارگران جنرال موتورز با كارگران كارخانه‌های دیگر.
١١ - هماهنگ كردن مبارزات سیاسی و اجتماعی كارگران جنرال موتورز با مبارزات طبقات دیگر مردم.
١٢ - ایجاد كتابخانه برای كارگران: یكی از دلایل عقب افتادن كارگران، نداشتن آگاهی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. ما بایستی به هر وسیله كه شده آگاهی سیاسی خود را بالا بریم تا بهتر بتوانیم منافع واقعی مان را درك كنیم و بفهمیم چه چیزی به نفع كارگر عمل می كند. یكی از راه‌های بالا بردن آگاهی، كتاب خواندن است. به همین دلیل ما بایستی كتابخانه داشته باشیم.
ما تا اینجا وظایف شورای كارگران را گفتیم. حالا بینیم این شورا چگونه انتخاب می شود و رابطه آن با كارگران چگونه باید باشد.
١ - نمایندگان این شورا بایستی از میان كارگران انتخاب شوند. یعنی ما نباید از سرپرست‌ها، فورمن‌ها، جنرال فورمن‌ها، مهندسین، كارمندان، و بازرسان نماینده انتخاب كنیم.
٢ - همانطور كه این نمایندگان را ما انتخاب می كنیم. در هر زمانی كه تشخیص دادیم یك یا چند نفر از این نمایندگان منافع كارگر را فدای منافع سرمایه دار می كنند، می توانیم آن نماینده را بركنار و به جای آن كارگر دیگری را انتخاب كنیم.
٣ - این شورا بایستی هر ١۵ روز یك بار جلسه ای در نهارخوری تشكیل بدهد و تمام كارگران باید در آن شركت كنند. خواست‌ها و مشكلاتمان را در این جلسات بررسی كرده و مورد بحث قرار می دهیم و تصمیمات با رای كارگران گرفته می شود.
۴ - بدون مشورت با تمام كارگران این شورا حق ندارد سرخود تصمیمی بگیرد. تمام تصمیمات و اقدامات كارگران بایستی در جلسه عمومی كه تمامی كارگران شركت دارند، گرفته شود.
۵ - حقوق و مزایای نمایندگان شورای كارگران جنرال موتورز را ما كارگران می دهیم.
كسی كه بخواهد از منافع كارگر دفاع كند، نبایستی از سرمایه دار حقوق بگیرد. این نمایندگان برای كارگران كار می كنندو به همین دلیل ما بایستی از نظز مالی این نمایندگان و خانواده آنها را تامین كنیم. یعنی هر چند نفر كه انتخاب كردیم حقوق آنها را جمع می كنیم و حساب می كنیم سهم هر كارگر چقدر می شود. ٦ - تعداد نمایندگان از ٧ نفر كمتر و از ١١ نفر بیشتر نباشد.
٧ - نمایندگان انتخاب شده بایستی همیشه در كارخانه حضور داشته باشند، مگر وقتی كه برای كارهای مربوط به كارگران مجبور باشند. از كارخانه خارج شوند.
٨ - نمایندگان بایستی یك اتاق مخصوص به خود داشته باشند كه كارگران هر وقت با آنها كار داشتند بتوانند به آنجا بروند. همچنین نمایندگان بایستی به طور مرتب در كارگاه‌ها و سالن‌ها باشند تا اگر كارگری كاری داشت با او صحبت كند.
٩ - نمایندگان شورای كارگران بایستی از قبول و دریافت هرگونه پول، هدیه، مزایا، سودویژه پاداش، عیدی و غیره از كارفرما خودداری كنند. حقوق و مزایای نمایندگان را كارگران تامین می كنند.
١٠ - تمام كارگران كارخانه تا وقتی كه این شورا خواسته‌ها و منافع كارگر دنبال و اجرا كنند باید به طور متحد و یكپارچه از این نمایندگان و اقدامات حمایت و پشتیبانی كنند.

کانون مدافعان حقوق کارگر

منبع - پیغام امروز دوشنبه ١۵ مرداد ١٣۵٨


* عدد ۴ ادیت افق روشن می باشد، در متن دریافتی و در سایت کانون ...نوشته نشده است.