افق روشن
www.ofros.com

قدرت شورایی چیست؟


و. ا. لنین                                                                                                             جمعه ٨ مرداد ١٣٨٩


تاریخ ضبط: اواخر مارس 1919
نخستین انتشار: انتشار بر مبنای صفحۀ ضبط شده با گرامافون
منبع: مجموعه آثار لنین، نسخۀ انگلیسی چاپ چهارم، پراگرس پابلیشرز، مسکو، 1972، جلد 29، صص. 248-249
ترجمه: جورج هانا
ترجمه از متن انگلیسی به فارسی: آرمان پویان

--------------------------------------------------------------------------------

قدرت شورایی چیست؟ ماهیّت این قدرت جدید، که مردم بسیاری از کشورها هنوز نمی توانند، یا نخواهند توانست، تا آن را درک کنند، چیست؟
ماهیّت این قدرت، که تعداد بیش تر و بیش تری از کارگران هر کشور را به خود جلب می کند، بدین شرح است: در گذشته، کشور تقریباً به دست ثروتمندان یا به دست سرمایه داران اداره می شد، امّا اکنون برای نخستین بار، کشور به دست طبقاتی، و به علاوه توده های متعلق به آن طبقات، که پیش تر تحت ستم سرمایه داری قرار داشتند، اداره می گردد.
حتی در دمکراتیک ترین و آزادترین جمهوری ها، مادام که سرمایه حکومت می کند و زمین تحت مالکیّت خصوصی باقی می ماند، دولت همواره در دستان اقلیتی کوچک، که نه دهم آن را سرمایه داران یا ثروتمندان تشکیل می دهند، خواهد بود.
در این کشور، در روسیه، برای نخستین بار در تاریخ جهان، دولت کشور به شکلی تشکیل گردیده است که تنها کارگران و دهقانان کارگر، به جای استثمارگران، آن سازمان های توده ای را که سوویت ]شورا[ نام دارد می سازند، و این سوویت ها هستند که تمام قدرت دولتی را در دست دارند.
به همین دلیل است، برخلاف اتهامی که نمایندگان بورژوازی در تمامی کشورها دربارۀ روسیه پخش می کنند، واژۀ "سوویت" اکنون در تمامی جهان نه تنها قابل فهم، که معروف شده است، به کلمۀ محبوب کارگران، تمامی کارگران، تبدیل شده است.
به همین خاطرست که قدرت شورایی، علی رغم تمامی آزارهایی که متوجّه پیروان کمونیسم در کشورهای مختلف است، می باید ضرورتاً، به ناگزیر و در آیندۀ نه چندان دور، بر سرتاسر دنیا چیره شود.
ما به خوبی می دانیم که هنوز کاستی های بسیاری در تشکیل قدرت شورایی در این کشور وجود دارد. قدرت شورایی، یک طلسم معجزه آسا نیست؛ یک شبه تمامی مصائب گذشته را التیام نمی بخشد: بی سوادی، نبود فرهنگ، پیامدهای یک جنگ سبعانه، عواقب سرمایه داری غارتگر.
امّا ]قدرت شورایی[ راه را به سوی سوسیالیسم هموار می کند. به کسانی که پیش تر تحت ستم قرار داشتند، فرصت می دهد تا قامت خود را راست کنند، تا حدّی که بتوانند تمام حکومت کشور، تمام ادارۀ اقتصاد، کلّ مدیریّت تولید را در دستان خودشان بگیرند.
قدرت شورایی، مسیری به سوی سوسیالیسم است که از سوی توده های کارگر یافت شد، و به همین خاطر مسیری واقعی است؛ به همین خاطر، شکست ناپذیر است.

منبع:
http://marxists.catbull.com/romana/audio/speeches/soviet-power.htm

ترجمه از متن انگلیسی به فارسی: آرمان پویان

ملیتانت - جمعه هشتم مرداد ١٣٨٩